A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR IX/45/ 2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 12 maja 2011 r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2011- 2014.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), oraz art.6 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 180, poz. 1493 zez zmianami );

  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2011- 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik
  do Uchwały Nr IX/45/2011
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 12 maja 2011r.


  GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
  W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  NA LATA 2011- 2014


  WSTĘP


  Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą, jedynym i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
  Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym powszechnie
  w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu.
  Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.
  Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 ( członek rodziny – osoba najbliższa
  w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną , powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
  Najczęściej występujące formy przemocy to : przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna.
  Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny , niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania się najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić. Trudno jest im w tych sprawach zeznawać w sądzie i dlatego wolą cierpieć niż zgłosić fakt występowania przemocy. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwania, poprzez poinformowanie odpowiednich organów.
  Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie
  z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy.


  I. PODSTAWA PRAWNA


  Program będzie realizowany o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( dz. U. Nr179, poz. 1485)
  4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr z 2009 r. Nr z 2008 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. )
  5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
  6. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r - Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.)


  II. CEL GŁÓWNY

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy.

  III. CELE SZCZEGÓŁOWE


  a) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie,
  b) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemami przemocy,
  c)spadek liczby przypadków przemocy,
  d) spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
  e) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, festyny, itp.  IV. REALIZATORZY PROGRAMU


  – Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  – Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym
  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym
  – placówki oświatowe na terenie gminy,
  – Policja
  – Służba zdrowia,
  – Prokuratora Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej
  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej
  – Kurator sądowy
  – Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej


  V. FINANSOWANIE


  Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe z budżetu gminy, ponieważ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


  VI. PODSTAWOWE ZADANIA

  L.p Tematy Zadania Termin Odp. za realizację
  Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  1 Prowadzenie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: Zespół składa się z grupy specjalistów reprezentujących instytucje realizujące program (przedstawicieli jednostki organizacji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, szkół, służby zdrowia, kuratora)

  - podejmowanie działań w środowisku zagrożeń przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku,
  - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
  - rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  - monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy,
  - prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
  2011-2014 Kierownik GOPS
  Zespół Interdyscyplinarny
  2 Realizacja programów ochrony
  ofiar przemocy w rodzinie oraz pracy ze sprawcą przemocy. - kierowanie do psychologa ofiar oraz sprawców przemocy, działającego w ramach punktu interwencji kryzysowej,
  -procedura „Niebieskiej Karty”
  - współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele,
  domy samotnej matki,
  -określenie sposobu rozwiązywania problemów związanych z przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk- m.in. kierowanie wniosków do sądu,
  - kierowanie ofiar oraz sprawców przemocy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie-Punkt Interwencji Kryzysowej 2011-2014 Zespół Interdyscyplinarny GOPS
  Policja
  GKRPAiN
  Sąd Rejonowy
  Kurator sądowy
  3 Podwyższenie umiejętności kadry podmiotów lokalnych. - systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. Pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej. 2011-2014 Kierownik GOPS
  Zespół Interdyscyplinarny
  MGKRPAiN

  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  4 Przygotowanie i udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o -systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. prac 2011-2014 Zespół Interdyscyplinarny GKRPAiN
  GOPS
  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  5 Przygotowanie i udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie - rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
  - dostarczenie informacji społeczeństwu o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
  -umieszczenie powyższych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy GOPS 2011-2014 Zespół Interdyscyplinarny
  GKRPAiN
  GOPS
  6 Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją - prowadzenie zajęć informacyjno- edukacyjnych,
  - wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjającym zachowaniom agresywnym. 2011-2014 Zespół Interdyscyplinarny
  GKRPAiN
  7 Włączenie lokalnej społeczności w monitorowanie zjawisk związanych z występowaniem przemocy (uwrażliwienie społeczności na skalę zjawiska i negatywne jego skutki) - wywiady środowiskowe w środowiskach szczególnie zagrożonych,
  - dyżury interwencyjne,
  - telefony, informacje.
  2011-2014 GOPS
  Policja
  Placówki oświatowe
  Organizacje
  pozarządowe
  Lokalna społeczność


  VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

  1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie
  2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
  3. Udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
  4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
  5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
  6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.


  Uzasadnienie

  do Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 12 maja 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 Art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

  W myśl zapisów w/w ustawy do zadań własnych Gminy należy:

  –tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  –prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  –opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

  Realizacja powyższych zadań w gminie Skarżysko Kościelne prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, którego głównym celem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie, jednolitego, profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.
  W związku z powyższym podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, na lata 2011- 2014 jest w pełni uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2011-05-17 1404
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 920 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne