A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 3/2018
» ZARZĄDZENIE NR 2/2018
» ZARZĄDZENIE NR 1/2018
» OBWIESZCZENIE
» P R O T O K Ó Ł Nr 9/2017
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR IX/41/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 12 maja 2011 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2010 rok.  Na podstawie art. 18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2010 rok, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną uchwałą nr 1/2011 z dnia 31 marca 2011, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Zysk roku 2010 zostanie przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

  3. Kapitał zapasowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych zakładu.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym. Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną przedkłada do zatwierdzenia Radzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym przedłożył następujące dokumenty:
  • Uchwałę Nr 1/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2011 roku
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
  • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
  • Dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2010 rok.
  • Podsumowanie działalności SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2010 rok.

  Ze względu na to, że SPZOZ w Skarżysku Kościelnym w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczył granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) – sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
  Data wprowadzenia: 2011-05-17 1343
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 662 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne