A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 12 maja 2011 r.

  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Rada Gminy wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z kwoty 60 683 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) do kwoty: 61 764 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych) to jest o kwotę: 1 080 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie nowych 2 161 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

  § 2

  1) Utworzone nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej obejmuje:
  - Gmina Skarżysko- Kamienna 2 161 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden ) nowoutworzone udziały po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 080 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych ).

  2) Wspólnik Gmina Skarżysko Kościelne nie skorzysta z prawa pierwszeństwa w objęciu utworzonych nowych 2 161 udziałów.

  § 3

  W wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1,
  - na Wspólnika Gminę Skarżysko-Kamienna, przypada -113.024 udziałów (tj. 91,5 % kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników),
  - a na Wspólnika Gminę Skarżysko Kościelne przypada - 10.504 udziałów (tj. 8,5 %
  kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników).

  § 4

  Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte przez
  Wspólnika - Gminę Skarżysko-Kamienna wkładem niepieniężnym 1 080 636,14 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych sześćset trzydzieści sześć złotych 14/100), na który składa się sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz z częścią ulic Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku - Kamiennej, w zamian za 2 161 nowoutworzone udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy z nich, nadwyżkę w kwocie 136,14 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  § 5

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne
  jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej do podjęcia stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1 080 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) , poprzez utworzenie nowych 2 161 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

  § 6

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej do dokonania zmian Umowy spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
  w Skarżysku-Kamiennej .
  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  U Z A S A D N I E N I E

  Gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna jest udziałowcem w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej”. Dlatego też na każde działania wspólników musi wyrażać zgodę właściwa Rada Gminy. Uchwała podejmowana jest, ponieważ wspólnik Gmina Skarżysko- Kamienna podwyższa kapitał zakładowy Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej” w zamian za udziały w postaci sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz
  z częścią ulic Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku - Kamiennej


  Data wprowadzenia: 2011-05-17 1342
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 695 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne