A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR IX/38/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 12 maja 2011 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami ) oraz w związku z art. 25, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami )


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne, położonej we wsi Majków Gminy Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Majków jako działka nr 374/7 o powierzchni 0,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 20 171.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Wniosek o nabycie przedmiotowej działki złożył do tut. Urzędu Gminy Pan Grzegorz Paź zam. w Majkowie.
  Państwo Grzegorz i Teresa małż. Paź są właścicielami sąsiednich działek nr 374/9, 374/10, 374/11 i 374/12. Ponadto Pani Teresa Paź zawierała kilkakrotnie z Gminą Skarżysko Kościelne umowy dzierżawy na 3 – letnie okresy użytkowania, dotyczące działki objętej niniejszą uchwałą. Fakty te nie uprawniają jednak małż. Paź, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do bezprzetargowego nabycia przedmiotowej nieruchomości, ani też nie przysługuje im z tych powodów pierwszeństwo w jej nabyciu.
  Nieruchomość wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości, może zostać sprzedana pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę Rada Gminy w drodze uchwały.
  Rada Sołecka w Majkowie, w swojej opinii z dnia 19.04.2011 r., pozytywnie zaopiniowała ewentualne przeznaczenie działki do sprzedaży.


  Data wprowadzenia: 2011-05-17 1341
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 735 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne