A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» SZWANKE MARIUSZ
» BRYZIK JACEK
» WINIARSKI TOMASZ
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2010
 • ZARZADZENIE Nr 96/10

  z dnia 31 grudnia 2010 r.

  w sprawie przyjęcia „Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL dla projektu pn. Baśniowy świat UDA-POKL.09.01.01-26-015/10”

  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 22 umowy nr UDA-POKL.09.01.01-26-015/10 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Skarżysko Kościelne

  zarządzam co następuje:

  § 1.
  Przyjmuje się „Instrukcję zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL dla projektu pn. Baśniowy świat UDA-POKL.09.01.01-26-015/10” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2.
  Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji dla projektu pn. „Baśniowy świat”.

  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Załącznik
  Do Zarządzenia nr 96/10
  w sprawie przyjęcia aneksu do „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne”
  ANEKS do
  „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
  do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne”

  1.Zarządzenie nr 63/09 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dn. 12 października 2009 w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne” obowiązuje także przy realizacji projektu pn. „Baśniowy świat”
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2.Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla projektu pn. „Baśniowy świat” jest Koordynator Projektu.
  3.Zmienia się załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2009 dodając:

  W punkcie 1 – wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:

  Nr pokoju Komórka organizacyjna System
  106 Biuro projektu pn. Baśniowy świat Kadry i płace


  W punkcie 2 Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy stosowane do przetwarzania tych danych:

  Nazwa zbioru (opis) System
  Dane Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) pn. Baśniowy świat System informatyczny Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

  W punkcie 3 – W celu ochrony przed utratą danych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne stosowane są następujące zabezpieczenia:

  Osoby mające prawo wglądu do danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych
  (uczestników projektu) pn. Baśniowy świat
  Administrator Danych Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji dla projektu pn. Baśniowy świat Koordynator Projektu

  4.W załączniku nr 2 do „Polityki bezpieczeństwa” wprowadza się nowy zbiór danych:

  Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

  Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

  Lp. Nazwa Słowniki Dane uczestnika
  1.Imię (imiona)
  2.Nazwisko
  3.Płeć Kobieta Mężczyzna
  4.Wiek w chwili przystępowania do projektu
  5.PESEL
  6.Nazwa instytucji
  7.Wykształcenie
  Brak
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Ponadgimnazjalne
  Pomaturalne
  Wyższe

  8.Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak
  Nie
  Dane kontaktowe
  9.Ulica
  10 Nr domu
  11 Nr lokalu
  12 Miejscowość
  13 Obszar Obszar miejski
  Obszar wiejski
  14 Kod pocztowy
  15 Województwo
  16 Powiat
  17 Telefon stacjonarny
  18 Telefon komórkowy
  19 Adres poczty elektronicznej (e-mail)
  20 Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
  małym i (lub) średnim rzedsiębiorstwem
  w dużym przedsiębiorstwie w administracji publicznej w organizacji pozarządowej
  21 Rodzaj przyznanego wsparcia

  22 Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning Tak
  Nie
  23 Data rozpoczęcia udziału w projekcie
  24 Data zakończenia udziału w projekcie
  25 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa Tak
  Nie  CZĘŚĆ DRUGA:
  DANE OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM, JAKO NIEPRACUJĄCE ORAZ PRACUJĄCE, KTÓRE UCZESTNICZĄ WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY

  Dane wspólne

  Lp. Nazwa
  1 Tytuł projektu
  2 Nr projektu
  3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt
  4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt
  5 Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt


  Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

  Lp. Nazwa Słowniki
  Dane uczestnika
  1 Imię (imiona)
  2 Nazwisko
  3 Płeć Kobieta Mężczyzna
  4 Wiek w chwili przystępowania do projektu
  5 PESEL
  6 Wykształcenie
  Brak
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Ponadgimnazjalne
  Pomaturalne
  Wyższe
  7.Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak
  Nie
  Dane kontaktowe
  8.Ulica
  9 Nr domu
  10 Nr lokalu
  11 Miejscowość
  12 Obszar Obszar miejski
  Obszar wiejski
  13 Kod pocztowy
  14 Województwo
  15 Powiat
  16 Telefon stacjonarny
  17 Telefon komórkowy
  18 Adres poczty elektronicznej (e-mail)

  Dane dodatkowe
  19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
  Bezrobotny

  Tak
  Nie
  w tym Osoba długotrwale bezrobotna
  Nieaktywny zawodowo Tak
  Nie
  w tym Osoba ucząca się lub kształcąca
  Zatrudniony
  Tak
  Nie
  w tym Rolnik
  Samozatrudniony
  Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
  Zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie
  Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
  Zatrudniony w administracji publicznej
  Zatrudniony w organizacji pozarządowej
  20 Rodzaj przyznanego wsparcia
  21 Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning Tak
  Nie
  22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie
  23 Data zakończenia udziału w projekcie
  24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa Tak
  Nie
  25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia
  Podjęcie zatrudnienia

  5. W załączniku nr 4 wprowadza się:

  Wykaz osób - kadry projektu pn. „Baśniowy świat”, która została zapoznana
  z „Polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne”
  oraz aneksem do tej Polityki

  Podpisanie poniższej listy oznacza, że osoba podpisująca została zapoznana i zobowiązuje się stosować w praktyce „Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne” oraz aneksem do tej Polityki

  L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Data, podpis

  1.  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9
  6. Dodaje się załącznik nr 7 do „Polityki bezpieczeństwa” - „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. „Baśniowy świat”

  Załącznik nr 7 do „Polityki bezpieczeństwa”

  Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pn. Baśniowy świat  UPOWAŻNIENIE
  DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
  W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
  Nr ……………/……………
  Z dniem ……………………… r., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam ………………………………………………..……. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (oraz do przetwarzania danych osobowych kadry realizującej projekt) .

  Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

  ___________________
  Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
  Beneficjenta/ Podmiotu realizującego badania ewaluacyjne, jak również zadania związane ze sprawozdawczością i monitoringiem prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  7. Dodaje się załącznik nr 8 do „Polityki bezpieczeństwa” - „Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. Baśniowy świat”

  Załącznik nr 8 do „Polityki bezpieczeństwa”

  Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. Baśniowy świat


  ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
  DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
  W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  Z dniem ………………………………….. r., odwołuje upoważnienie nr …………………………………..
  z dnia ………………………………………………….dla …………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  …………………………………………….
  Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
  Beneficjenta/ Podmiotu realizującego badania ewaluacyjne, jak również zadania związane ze sprawozdawczością i monitoringiem prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


  8. Dodaje się załącznik nr 9 do „Polityki bezpieczeństwa” - „Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu pn. Baśniowy świat”

  Załącznik nr 9 do „Polityki bezpieczeństwa”

  Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu pn. Baśniowy świat

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWA-RZANIE DANYCH OSOBOWYCH


  W związku z przystąpieniem do Projektu [tytuł projektu] realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
  1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Progra-mu Operacyjnego Kapitał Ludzki [...............................................] pełny adres;
  2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Pro-jektu;
  3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ra-mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  ............................................... ……..………………………..………………..
  Miejscowość, data PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

  9. Dodaje się załącznik nr 10 „Polityki bezpieczeństwa” - „Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. Baśniowy świat w Formularzu PEFS 2007”

  Załącznik nr 10 do „Polityki bezpieczeństwa”

  REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH
  DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W FORMULARZU PEFS 2007
  W RAMACH PROJEKTU „BAŚNIOWY ŚWIAT”
  numer umowy UDA-POKL.09.01.01-26-015/10 realizowanego w gminie Skarżysko Kościelne

  L.p. Imię i nazwisko Identyfikator użytkownika Zakres przydzielonych uprawnień Data przyznania uprawnień Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta Data odebrania uprawnień Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta

  Data wprowadzenia: 2011-04-18 0947
  Data upublicznienia: 2011-04-18
  Art. czytany: 2819 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne