A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr VIII/36/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011r

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2011 p.n: „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego
  w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy
  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 115 poz. 728
  z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2011, pod nazwą ,,Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” o wartości: 166 116,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  W celu realizacji projektu Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartości kwoty 166 116,00 PLN. Wkład własny wynosi: 17 442,20 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa 20/100).

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu systemowego w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym w dniu 09.12.2010 r. (ostateczna wersja z 24.02.2011r) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” wynosi 166 116,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 17 442,20 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu – jego cele.

  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gm. Skarżysko Kościelne wg danych GUS w ostatnich latach kształtował się następująco:
  31.12.2010 r. 704 osoby (o) z czego 377 mężczyzn (m) tj. 53,55 %, 327 kobiet (k) tj. 46,45 %
  31.12.2009 r. 702 (o) z czego 361 (m) tj. 51,42%, 341 (k) tj. 48,58 %.
  31.12.2008 r. 670 (o) z czego 328 (m) tj. 48,96%, 342 k) tj. 51,04 %.
  Z przedstawionych danych wynika iż bezrobocie w 2010 r. wzrosło o 0,28% w stosunku do roku 2009. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gr. kształtuje się następująco (PUP Skarżysko Kamienna)
  -liczba os. bezrobotnych w wieku 25-34 l. -191 z czego 106 K, (55%).
  -liczba os. bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (czyli bez konkretnych kwalifikacji/umiejętności)- 58 w tym 42K (72%)

  Realizacja projektu będzie również miała wpływ na rodziny beneficjentów oraz ich najbliższe otoczenie. W rodzinach gdzie występuje bezrobocie pogłębia się bezradność, obniża się poczucie własnej wartości, oraz traci sie wiarę w to, iż można wyjść z życiowego zakrętu. Brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb wpływa negatywnie nie tylko na osobę dotkniętą bezrobociem, ale również na osoby z bliskiego otoczenia, które nie wiedzą jakie działania podjąć aby nie znaleźć się w podobnej sytuacji. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.) dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.


  Cel główny:
  Wspieranie aktywności zawodowej 8 os. bezrobotnych (7k, 1m, w tym 1 osoba niepełniosprawna) z terenu gm. Skarżysko Kościelne korzystających ze wsparcia GOPS w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011 r.
  Cele Szczegółowe:
  - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 8 BO (7 k, 1m w tym 1 (n)) w m. 04-12
  - Zwiększenie samooceny 8 BO (7 k, 1m w tym 1 (n)) w m. 04-12
  - Poszerzenie dostępu do rynku pracy 8 os. bezrobotnym (7 k, 1m w tym 1 (n)) poprzez szereg szkoleń w m. 04-12
  - Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej 8 rodzin w m. 04-12

  1. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  Wsparciem obejmiemy 8 os. bezrobotnych z terenu Gm. Skarżysko Kościelne korzystających ze wsparcia GOPS w wieku aktywności zawodowej ( 7 k i 1 m, w tym 1 os. niepełnosprawna). Głównymi adresatami projektu będą kobiety, gdyż to one mają największy problem z powrotem na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu dziecka oraz posiadają niskie lub nieaktualne umiejętności zawodowe.
  42 h „Warsztatów umiejętności społecznych” o tematyce
  -zakładania działalności gosp. i pozyskiwania środków na jej uruchomienie,
  -radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
  - kreowania własnego wizerunku,
  - umiejętność skoncentrowania się, motywowania, zatrzymania, zrelaksowania,
  - podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie.
  18 h „Warsztaty z psychologiem” -cel określenie predyspozycji BO do podjęcia pracy. Celem spotkań będzie zachęcanie i motywowanie BO do efektywnej pracy, udzielanie im wsparcia, rad i skutecznej pomocy.
  18 h „Warsztatów z doradcą zawodowym”, cel-przygotowanie dla każdego uczestnika CV i listu motywacyjnego oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. poszukiwanie ofert na rynku pracy.
  Warsztaty ukierunkują beneficjentów co do wyboru kursu zawodowego.
  Organizacja kursów zawodowych:

  2. Rezultaty projektu.
  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  - 8 os. w tym 7 kobiet (k), 1 mężczyzna (m) - klienci instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
  - w tym z obszarów wiejskich – 8 os. w tym 7 (k), 1 (m);
  – 8 os., w tym 7 (k), 1 (m) - liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów

  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1046
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 1058 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne