A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR VIII/33/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą:
  „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7

  Paragraf 3 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 352 749,72 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 688 210,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
  w kwocie – 664 539,72 zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 5 188 769,72 zł, rozchody w wysokości 1 836 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

  § 8

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 9

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Paragraf 6 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 411,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 11

  Paragraf 7 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 2 200,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 3 163,64 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) .
  § 12

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
  § 13

  Paragraf 9 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:

  Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych w celu:
  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł
  w tym:
  a) z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000 zł,
  w tym kredyty :
  - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 u f.p. - w kwocie 376 367,00 zł

  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 688 210,00 zł w tym:
  a) z tytułu kredytów w kwocie 2 688 210,00 zł,
  w tym kredyty :
  - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 u f.p. - w kwocie 0,00 zł

  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 836 020,00 zł

  § 14

  Paragraf 10 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 13 pkt 1, 1 a, 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  § 15

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 16
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1040
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 782 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3,4,5,6,7,8,9 - rozmiar: 109568 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne