A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR VIII/31/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej”.


  Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1.Wyraża się zgodę i upoważnia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do ustanowienia zastawu rejestrowego na 7 428 (siedmiu tysiącach czterysta dwudziestu ośmiu ) udziałach o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000033618, do kwoty 3 714 000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy złotych).

  2.Celem ustanowienia niniejszego zastawu jest zabezpieczenie terminowej spłaty udzielonego Spółce MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przez Bank PeKaO S.A.

  - kredytu inwestycyjnego preferencyjnego w wysokości 53 000 000 PLN
  (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych), na okres do 30 czerwca 2025 r.

  - kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 300 000 PLN
  ( słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych).

  3. Umowa ustanowienia zastawu na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2
  Ewentualna spłata zobowiązania finansowego nastąpi w sposób określony w § 7 załączonej umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  § 3
  Koszty ustanowienia zastawu rejestrowego poniesie Spółka MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.
  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna przystąpiła do realizacji projektu pn. 'Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” ze środków finansowych Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz kredytu komercyjnego z dopłatą do odsetek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej” jest niezbędne do zabezpieczenia terminowej spłaty udzielonego Spółce MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przez Bank PeKaO S.A. kredytu inwestycyjnego preferencyjnego w wysokości 53 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych), na okres do 30 czerwca 2025 r., kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 300 000 PLN (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych). Zabezpieczenie to wynika z załączonej umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały.
  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1035
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 774 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne