A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR VIII /30/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011 r.

  w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wynagrodzenia za inkaso.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje :

  § 1

  Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego i leśnego w tym także pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

  § 2

  Wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  1. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów o których mowa w § 2 w wysokości 400 zł kwartalnie brutto plus 8 % należności od zainkasowanej kwoty podatku.
  2. Inkasenci o których mowa w § 2 pobierają podatki od podatników określonych w § 1
  i wpłacają je na konto Banku Spółdzielczego w Wąchocku:
  Nr 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021.
  3. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatków od dnia poboru druków kwitariuszy przychodowych K-103 z Urzędu Gminy do dnia terminu płatności podatków włącznie.
  4. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania wpłaty podatku, każdemu wpłacającemu podatnikowi.
  5. Wynagrodzenie za inkaso wypłaca się w terminie do 10 – go dnia następnego miesiąca w którym dokonano rozliczenia.

  § 4

  Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.


  § 5

  Traci moc:
  Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wraz ze zmianami: Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r., Uchwała Nr VII/25/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2011r., dotyczące zmian do Uchwały Nr XVIII/90/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr VIII /30/11
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 30 marca 2011 r.
  Wykaz inkasentów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne:


  1. Paweł Gruszczyński - sołectwo Skarżysko Kościelne I
  2. Stefan Kiełek - sołectwo Skarżysko Kościelne II
  3. Tomasz Bilski - sołectwo Świerczek
  4. Stanisław Niziołek - sołectwo Lipowe Pole Plebańskie
  5. Włodzimierz Foch - sołectwo Lipowe Pole Skarbowe
  6. Gabriel Szewczyk - sołectwo Grzybowa Góra
  7. Mieczysława Miernik - sołectwo Majków
  8. Jan Wąsowski - sołectwo Michałów
  9. Stanisław Czubak - sołectwo Kierz Niedźwiedzi

  UZASADNIENIE


  Z uwagi na przeprowadzone wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach i dokonanie zmian osób pełniących funkcję sołtysów, uzasadnionym stało się stworzenie ujednoliconego wykazu inkasentów z terenu całej Gminy Skarżysko Kościelne stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie w podejmowanej uchwale dokonano uszczegółowienia zapisów dotyczących określenia wynagrodzenia za inkaso.  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1034
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 695 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne