A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr VIII/28 /11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011r

  w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz
  z przepompowniami ścieków i zasileniem elektrycznym przepompowni – w ulicach: Sosnowa, Podlesie, Słoneczna i Spokojna w miejscowości Grzybowa Góra i w ulicach: Południowa i Polna w miejscowości Skarżysko Kościelne” .  Na podstawie art..18 ust.2 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) ;  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. Przystępuje się do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasileniem elektrycznym przepompowni – w ulicach: Sosnowa, Podlesie, Słoneczna i Spokojna
  w miejscowości Grzybowa Góra i w ulicach: Południowa i Polna w miejscowości Skarżysko Kościelne” .

  § 2. Finansowanie inwestycji jak w § 1 realizowane będzie ze środków własnych
  i środków pomocowych Unii Europejskiej.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U z a s a d n i e n i e

  Przyjęcie do realizacji przedmiotowego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej a tym samym – warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego.
  Kanalizacja sanitarna w projektowanym zakresie przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze.
  Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowa, Podlesie, Słoneczna i Spokojna w Grzybowej Górze i w ulicach: Południowa i Polna w Skarżysku Kościelnym” jest uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach, realizowanej w ramach Programu Infrastruktura
  i Środowisko, ze środków Funduszu Spójności. Zakres inwestycji określony niniejszą uchwałą został wyłączony z Programu jw.
  Zasadnym wydaje się wykonanie wskazanych uchwałą odcinków kanalizacji przez Gminę, przy możliwości pozyskania środków zewnętrznych z funduszy U.E. i w efekcie – kompleksowe skanalizowanie tych miejscowości..

  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1031
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 626 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne