A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr VIII/26 /11RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 marca 2011r.

  w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r.
  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)) oraz art.9 ust.1 i 3 , art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Przystępuje się do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zwanym dalej Studium.

  § 2. Zmiana Studium sporządzona będzie dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Ustaleniami zmiany Studium należy objąć zakres określony w art.10 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednio do przedmiotu studium.

  § 4. Uchyla się uchwałę Nr XXII/110/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008r. w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/204/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 listopada 2005r.w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U z a s a d n i e n i e

  W celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Skarżysko Kościelne podjęła uchwały: Nr XVI/104/2000 z dnia 20.06.2000r.. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne oraz Nr XXXVII/204/05 z dnia 30 listopada 2005r.i Nr XLIX/283/10 z dnia 278 września 2010r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.
  W związku z włączeniem w granice administracyjne Gminy Skarżysko Kościelne sołectw: Majków i Michałów z Gminy Wąchock (z dniem 01.01.2001r.) oraz – Kierz Niedźwiedzi z Gminy Mirów (z dniem 01.04.2004r.) , na mocy cytowanej uchwały z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie aktualności „Studium”, przyjęto jako obowiązującą na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne uchwałę Nr XLVIII/279?98 Rady Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Wąchock – w części dotyczącej tego studium w odniesieniu do sołectw Majków
  i Michałów w ich granicach administracyjnych oraz – Nr XI/72/99 Rady Gminy w Mirowie z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirów– w części dotyczącej tego studium w odniesieniu do sołectwa Kierz Niedźwiedzi w jego granicach administracyjnych.
  Z uwagi na okoliczność włączenia w granice administracyjne Gminy Skarżysko Kościelne nowych sołectw z gmin: Wąchock i Mirów, analiza aktualności „Studium” wskazuje jednoznacznie na konieczność jego zmiany. Ponadto - nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne oraz zmieniające się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spowodowały dezaktualizację niektórych ustaleń w/w opracowań. Wymagana przepisami obowiązującej ustawy zgodność rozwiązań planów miejscowych z ustaleniami Studium, w obecnym stanie jego aktualności, w znacznym stopniu utrudniłaby opracowanie planów miejscowych dla poszczególnych obszarów Gminy, uwzględniających niezbędne potrzeby Gminy w zakresie ładu przestrzennego, społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.
  Dlatego też zmiana ustaleń Studium jest niezbędna, aby plany miejscowe opracowane na jego podstawie, zapewniały optymalny, zrównoważony rozwój całego obszaru objętego opracowaniem.
  Należy założyć, że wszelkie zmiany zawarte w ustaleniach studium, powinny doprowadzić do poprawy:
  - ładu przestrzennego związanego z poprawą stanu technicznego, funkcjonalnego i technicznego na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych pod opracowanie planów miejscowych,
  - ładu społecznego polegającego na lepszej dostępności do usług oraz udostępnienie terenów potencjalnym inwestorom ,
  - ładu ekonomicznego związanego z tworzeniem udogodnień dla działalności gospodarczej,
  - ładu ekologicznego związanego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego Gminy.
  Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr XXII/110/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 23 października 2008r. w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne”
  Do dnia dzisiejszego nie przystąpiono do zmiany Studium na podstawie cytowanej uchwały z dnia
  23.10.2008r. W związku z powyższym oraz - istotnymi zmianami przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściwym jest uchylenie tej uchwały. Pozwoli to na uwzględnienie aktualnie obowiązujących przepisów, w zakresie sporządzania i opiniowania projektu Studium, w tym – wy6nikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Data wprowadzenia: 2011-04-05 1028
  Data upublicznienia: 2011-04-05
  Art. czytany: 790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne