A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr VI/23/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 25 lutego 2011 r

  w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.6b ustawy z dnia
  15 listopada 1984r - o podatku rolnym (t.j. z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r – o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 200 poz.1682 z późn. zm.;), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2106r Dz. U. Nr 95, poz.613 z późn. zm.;) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm );


  RADA GMINY uchwala się co następuje:

  § 1

  W Uchwale Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008r
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wprowadza się następujące zmiany:

  w § 3 w załączniku nr 1 Wykaz inkasentów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne:
  wprowadza się następujące zmiany:

  1/ pkt. 3 przyjmuje nowe brzmienie:

  „ Tomasz Bilski – sołectwo Świerczek”

  2/ pkt. 8 przyjmuje nowe brzmienie:

  „Jan Wąsowski – sołectwo Michałów”

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach BIP.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie


  Zmiany wprowadzone do Uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008r konieczne są do wprowadzenia z uwagi zmianę sołtysów w tych sołectwach, którzy zostali wybrani w wyniku przeprowadzonych wyborach w jednostkach pomocniczych. W związku z tym należy dokonać zmian w składzie osobowym inkasentów Gminy Skarżysko Kościelne.


  Data wprowadzenia: 2011-03-01 1304
  Data upublicznienia: 2011-03-01
  Art. czytany: 804 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne