A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Zamówienia publiczne
 • 2011 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu Prowadzenie zajęć z języka angielskiego

  w ramach projektu pn. Baśniowy świat

  Skarżysko Kościelne: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu pn. Baśniowy świat
  Numer ogłoszenia: 18408 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481.
  •Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu pn. Baśniowy świat.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego 1.w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 2.w Punkcie Przedszkolnym w Grzybo-wej Górze Zakres zamówienia obejmuje: a) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przed-szkolnym w Kierzu Niedźwiedzim Zajęcia dla grupy 15 osób w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek w godz. 8:00 - 9:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Kierzu Niedźwiedzim b) Prowadzenie zajęć z języka an-gielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze Zajęcia dla grupy 15 osób w łącznej ilości go-dzin (60 minutowych): 80 W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek godz. 12:00-13:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Grzybowej Górze.
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-SOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
  •Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  •III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z wyraźnie wskazanym zakresem pracy/zlecenia, z którego jednoznacznie wynika, ze Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w pracy z dziećmi przedszkolnymi lub zaświadcze-nie o prowadzaniu zajęć przedszkolnych z języka angielskiego, itp.)
  •III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach jest osoba, która spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz okre-ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-kształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) oraz posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WY-KONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  •III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  •wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności od-powiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowla-nymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  •oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada-ją wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  •III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępo-waniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamó-wienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  •III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po-twierdzający, że:
  •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-wotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy-stawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o do-puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia-łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamiesz-kania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1.Oferta przetargowa wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do SIWZ. 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ. 6.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w części 5 SIWZ. 7.Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 roz-porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1.jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie reali-zacji zamówienia, 2.jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. 3.wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji zada-nia, w sytuacji wystąpienia zdarzeń natury losowej tj. zdarzeń nagłych, zewnętrznych, które są niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które stanowią przeszkodę w realizacji umowy wg pierwotnych termi-nów, a których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec (siła wyższa).
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamó-wienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.106..
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.102 sekretariat..
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Baśniowy świat współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej ja-kości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierów-ności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2011-02-09 1423
  Data upublicznienia: 2011-02-09
  Art. czytany: 1042 razy

  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 679287 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 1 do SIWZ - oferta przetargowa - rozmiar: 629478 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 2 do SIWZ - oświadczenie art. 22 ust. 1 - rozmiar: 444099 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 - rozmiar: 445563 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 4 do SIWZ - wykaz osob - rozmiar: 545466 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 5 do SIWZ - oświadczenie uprawnienia - rozmiar: 440037 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 6 do SIWZ - projekt umowy - rozmiar: 489138 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 300544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Graczkowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne