A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR V/17/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 31 stycznia 2011 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dochody budżetu gminy w wysokości
  15 873 861,08 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 14 050 743,08 zł
  b) dochody majątkowe 1 823 118,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2

  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
  18 562 071,08 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 14 037 841,08 zł

  b) wydatki majątkowe 4 524 230,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 .

  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
  1 753 465,08 zł
  a) wydatki bieżące 1 008 035,08 zł
  b) wydatki majątkowe 745 430,00 zł
  zgodnie z załącznikami nr 5.

  § 3

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
  2 688 210,00zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 688 210,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 0,00 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 4 524 230,00 zł, rozchody w wysokości 1 836 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

  § 4

  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 65 000 zł,
  2) celową w wysokości - 50 000 zł,
  z przeznaczeniem
  a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) - 40 000 zł,
  b) na realizację inicjatyw lokalnych ( R.75818) - 10 000 zł,

  § 5

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
  2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7

  Ustala się dochody w kwocie 2 200,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 2 200,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) .

  § 8
  1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 65 000 zł,
  2) innych podmiotów w wysokości - 120 000 zł,
  w tym:
  - ( OSP ) w wysokości - 120 000 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 9.

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę –
  1 499 234,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

  § 9

  Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych w celu:
  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł
  w tym:
  a) z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000 zł,
  w tym kredyty :
  - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 u f.p. - w kwocie 376 367,00 zł

  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 688 210,00 zł w tym:
  a) z tytułu kredytów w kwocie 2 688 210,00 zł,
  w tym kredyty :
  - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 u f.p. - w kwocie 329 608 ,00 zł

  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 836 020,00 zł

  § 10

  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1, 1 a, 2, 2a i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  § 11

  Upoważnia się Wójta do :

  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
  pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w
  budżecie gminy,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 12

  Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w wysokości 135 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
  § 13
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2011-02-08 1119
  Data upublicznienia: 2011-02-08
  Art. czytany: 896 razy

  » załączniki 3,4,5,6,7,8,9,10,11 - rozmiar: 118784 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 210944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne