A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Zamówienia publiczne
 • 2011 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne

  Przetarg nieograniczony - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne

  Skarżysko Kościelne: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 34887 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Koscielne. Do zakresu prac konserwacyjnych na systemie oświetlenia ulicznego zalicza się: przeglądy i konserwacje aparatury łączeniowej i sterowniczej, kontrole i konserwacje złącz kablowych w latarniach sieci wydzielonej, wymiana bezpieczników, czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, wymiana i naprawy elementów opraw, wymiana uszkodzonych źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym, w tym zegarów astronomicznych, regulacje położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, naprawy uszkodzonych kabli zasilających ( lokalizacja uszkodzenia, roboty ziemne i montaż muf kablowych lub wymiana odcinków kabli między slupami oświetleniowymi), wymiana połamanych lub uszkodzonych w trakcie kolizji lub wypadków słupów oświetlenia wydzielonego wraz z pozostałym osprzętem, wymiana uszkodzonych w wyniku kolizji lub zużytych w trakcie eksploatacji szaf oświetleniowych, wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych wnęk słupowych, naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego po aktach wandalizmu, regulacje zwisów przewodów oświetlenia ulicznego oraz podwieszenie zerwanych przewodów oświetleniowych, prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego, uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk itp., malowanie konstrukcji wsporczych stalowych (slupy, wysięgniki), wolnostojących szaf, uzupełnianie napisów na słupach i szafach, wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, pomiary eksploatacyjne(rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli, wybiórczości zabezpieczeń, itp.), likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego. Wykonawca, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżyska Kościelne odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Konserwacja obejmuje 769 punkty świetlne ( objęte 35 punktami sterowniczymi ). Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Zasad współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko- Kamienna a Nim, jako Wykonawcą prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy Skarżysko Kościelne. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Do 10 % zamówienia podstawowego II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten uzna się za spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał min. 2 usługi polegające na prowadzeniu konserwacji oświetlenia ulicznego. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych ( przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt. 9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia lub nie spełnia • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wraz z oświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1osoba. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych ( przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt. 9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia lub nie spełnia • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a. zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług b. zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy c. zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron, o których mowa w § 8 ust.2. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a ; 26-115 Skarżysko Kościelne, pok. 118. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne, sekretariat, pok. 102. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2011-01-31 1519
  Data upublicznienia: 2011-01-31
  Art. czytany: 1336 razy

  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 196096 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 10 - Punkty lokalizacji stacji zasilających oświetlenie uliczne - rozmiar: 881912 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  » Zał nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 49152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2 - Wykaz punktów świetlnych, sterowniczych - rozmiar: 129089 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 3 - Oświadczenie - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 - Wykaz usług - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 - Wykaz osób - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 - Oświadczenie art 24 - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 7 - Oświadczenioe art 24 pkt 2 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 8 - Oświadczenie uprawnienia - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał Nr 9 - Wzór umowy - rozmiar: 62464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne