A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
  • Zamówienia publiczne
  • 2011 (archiwum)
  • Ogłoszenie o zamówieniu Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. Baśniowy świat

    Przetarg nieograniczony

    Numer ogłoszenia: 30287 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
    I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481.
    • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl
    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
    II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. Baśniowy świat.
    II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
    II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań na potrzeby projektu pt. Baśniowy świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Prowadzenie zajęć logopedycznych 1.w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 2.w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu 3.w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie Zakres zamówienia obejmuje: a)Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywać się w poniedziałki godz. 12:00-13:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Kierzu Niedźwiedzim b)Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu. Zajęcia dla grupy 10 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywać się w piątki godz. 11:00-12:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Lipowym Polu c)Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie. Zajęcia dla grupy 17 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia będą odbywać się w piątki godz. 12:00-13:00 lub w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora SP w Majkowie Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym planem zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowe terminy zajęć zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawca będzie prowadził zajęcia według własnego pomysłu i koncepcji programowej, opracuje program zajęć najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności/dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników i inne czynności zlecone przez Zamawiającego, a związane z zamówieniem). Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć..
    II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
    II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
    II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
    II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.
    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
    III.1) WADIUM
    Informacja na temat wadium: nie dotyczy
    III.2) ZALICZKI
    • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
    III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
    • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - logopedy w przedszkolach określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 ze zm.) oraz posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci przedszkolnych.
    III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
    III.6) INNE DOKUMENTY
    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
    1.Oferta przetargowa wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do SIWZ. 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ. 6.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w części 5 SIWZ. 7.Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).
    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
    SEKCJA IV: PROCEDURA
    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
    IV.3) ZMIANA UMOWY
    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
    1.jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 2.jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. 3.wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji zadania, w sytuacji wystąpienia zdarzeń natury losowej tj. zdarzeń nagłych, zewnętrznych, które są niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które stanowią przeszkodę w realizacji umowy wg pierwotnych terminów, a których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec (siła wyższa).
    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.106..
    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.102 sekretariat..
    IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
    IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Baśniowy świat współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


    Data wprowadzenia: 2011-01-26 2342
    Data upublicznienia: 2011-01-26
    Art. czytany: 1377 razy

    » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 678825 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 1 - oferta przetargowa - rozmiar: 630619 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 2 - oświadczenia art. 22 ust. 1 - rozmiar: 445032 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 3 - oświadczenie art. 24 ust. 1 - rozmiar: 445763 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 4 - wykaz osób - rozmiar: 545466 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień - rozmiar: 440909 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Załącznik 6 - projekt umowy - rozmiar: 475080 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 303104 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Graczkowski
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2017


    Grzybowa Góra - 966

    Kierz Niedźwiedzi - 767

    Lipowe Pole Plebańskie - 428

    Lipowe Pole Skarbowe - 278

    Majków - 919

    Michałów - 268

    Skarżysko Kościelne - 2321

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    14:00 - 15:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne