A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr III/13/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 30 grudnia 2010r.

  w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne dodatku specjalnego w ramach projektu Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Baśniowy świat”;  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.4 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/275/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Baśniowy świat”;


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 10% w kwocie – 640,00zł brutto miesięcznie naliczony od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

  § 2.1 Dodatek specjalny w wysokości 10% przyznaje się za nadzór realizacji projektu pn. „Baśniowy świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

  2. Dodatek o którym mowa w § 2.1 przyznaje się na czas realizacji w/w projektu tj. od 15 grudnia 2010r. do 31 sierpnia 2012r.

  3. Środki finansowe na wypłacenie dodatku specjalnego w wysokości 10% pochodzić będą z budżetu w/w projektu.

  § 3. Traci moc Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach
  z zakresu prawa pracy ze zmianą w prowadzoną Uchwałą Nr XVIII/87/09 z dnia 27 czerwca 2008r.

  § 4.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 15 grudnia 2010r.  Uzasadnienie


  Gmina Skarżysko Kościelne przystępując do projektu „Baśniowy świat” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki staje się beneficjentem i prowadzącym projekt. W związku z powyższym Wójt Gminy jako kierownik jednostki staje się osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową jego realizacją oraz pracodawcą dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, co powoduje zwiększony zakres obowiązków w tym zakresie i jest podstawa do zwiększenia dodatku specjalnego.
  Data wprowadzenia: 2011-01-04 1133
  Data upublicznienia: 2011-01-04
  Art. czytany: 592 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne