A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR II /6/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 14 grudnia 2010 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/ 245/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

  Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i w związku z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 , ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  W uchwale Nr XLIII/245/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XLV/261/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  ” § 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na wspólne finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko – Kamienna – Mirzec na odcinku od bocznicy kolejowej do Urzędu Gminy” w kwocie 165 000,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wyraża zgodę na zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Skarżyskim”.


  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie


  Udzielanie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych przepisów :

  Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

  Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.)
  1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
  2. Podstawą przekazanie środków na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

  Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.)
  Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

  Z uwagi na zmniejszenie kwoty współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 557T Skarżysko- Kamienna – Mirzec ulega zmniejszeniu pomoc finansowa Gminy Skarżysko Kościelne. Wnoszę o podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na wspólne finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec na odcinku od bocznicy kolejowej do Urzędu Gminy ” do kwoty 165 000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) .  Data wprowadzenia: 2010-12-22 0905
  Data upublicznienia: 2010-12-22
  Art. czytany: 1086 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne