A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 14 grudnia 2010 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 9

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 r. pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 535 482,96 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 315 624,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 796 751,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
  - 1 423 107,96 zł

  2. Przychody budżetu w wysokości 6 185 482,96 zł, rozchody w wysokości 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Paragraf 7 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 774 938 zł, zgodnie załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 12

  Paragraf 9 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:
  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
  w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
  - w kwocie 1 000 000 zł
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 315 624 zł;
  w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 031 001 zł

  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł;
  w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
  - w kwocie 350 000 zł
  4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 796 751 zł;

  § 13

  Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w wysokości 119 601 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 10 do niniejszej uchwały.
  § 14

  Paragraf 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:
  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  do kwoty 2 000 000 zł,
  w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł

  b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 315 624 zł,
  w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
  - w kwocie 2 031 001 zł
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł,

  w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
  w kwocie 350 000 zł

  d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 796 751 zł,

  § 15
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 16
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Data wprowadzenia: 2010-12-22 0851
  Data upublicznienia: 2010-12-22
  Art. czytany: 1112 razy

  » załącznik nr1 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3,4,5,6,7,8,10 - rozmiar: 142336 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne