A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Zamówienia publiczne
 • 2010 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu Prowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, rytmiki w ramach projektu pn. Baśniowy świat

  0głoszenie o zamówieniu - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycz-nych, rytmiki w ramach projektu pn. Baśniowy świat przetarg nieograniczony Skarżysko Kościelne: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, rytmiki w ramach projektu pn. Baśniowy świat Numer ogłoszenia: 393114 - 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, rytmiki w ramach projektu pn. Baśniowy świat. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań na potrzeby projektu pt. „Baśniowy świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Część I - prowadzenie zajęć z języka angielskiego 1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 2. w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu 3. w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze 4. w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie 5. w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zakres zamówienia obejmuje: a) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 b) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu. Zajęcia dla grupy 10 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 c) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze. Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 d) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie. Zajęcia dla grupy 17 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 e) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zajęcia dla 3 grup 15 osobowych, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 240 Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym planem zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowe terminy zajęć zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawca będzie prowadził zajęcia według własnego pomysłu i koncepcji programowej, opracuje program zajęć najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Program zajęć musi być zgodny z treściami programowymi z języka nowożytnego zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17 z późn. zm.). Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć. Część II - prowadzenie zajęć logopedycznych 1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 2. w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu 3. w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze 4. w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie 5. w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zakres zamówienia obejmuje: a) Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 b) Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu. Zajęcia dla grupy 10 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 c) Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze. Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 d) Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie. Zajęcia dla grupy 17 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 e) Prowadzenie zajęć logopedycznych w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zajęcia dla 3 grup 15 osobowych, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 240 Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym planem zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowe terminy zajęć zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawca będzie prowadził zajęcia według własnego pomysłu i koncepcji programowej, opracuje program zajęć najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności/dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć. Część III - prowadzenie zajęć z rytmiki 1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim 2. w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu 3. w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze 4. w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie 5. w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zakres zamówienia obejmuje: a) Prowadzenie zajęć z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 b) Prowadzenie zajęć z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu. Zajęcia dla grupy 10 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 c) Prowadzenie zajęć z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Grzybowej Górze. Zajęcia dla grupy 15 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 d) Prowadzenie zajęć z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie. Zajęcia dla grupy 17 osób, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 80 e) Prowadzenie zajęć z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Skarżysku Kościelnym. Zajęcia dla 3 grup 15 osobowych, w łącznej ilości godzin (60 minutowych): 240 Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym planem zajęć zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowe terminy zajęć zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawca będzie prowadził zajęcia według własnego pomysłu i koncepcji programowej, opracuje program zajęć najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności/dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników). Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80 11 00 00-8, 80 50 00 00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, 15 części. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie jest wymagane III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy w zakresie nauki języka angielskiego, prowadzenia zajęć logopedycznych, prowadzenia zajęć rytmicznych/ruchowych. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) w przypadku składania oferty w części I, osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400) oraz posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci, b) w przypadku składania oferty w części II, osobą posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w przedszkolach określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400) oraz posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych, c) w przypadku składania oferty w części III osoba prowadząca zajęcia z rytmiki musi mieć wykształcenie wyższe z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz ukończony kurs wychowania muzycznego; bądź wykształcenie wyższe z wychowania muzycznego wraz z ukończonym kursem pedagogicznym. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - Oferta przetargowa wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do SIWZ. -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia według załącznika nr 5 do SIWZ -Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w Części 5 pkt. 3, pkt. a, b, c - Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. -Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.). -W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych Wykonawców. -oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, powinna być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów; -wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. -spełnienie warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie rozpatrzone łącznie dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe warunki powinien spełniać osobno każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. - Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. - Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. -wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.106. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.102 sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Baśniowy świat współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2010-12-02 1339
  Data upublicznienia: 2010-12-02
  Art. czytany: 1662 razy

  » specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 338944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1a Formularz ofertowy - język angielski - rozmiar: 289792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1b Formularz ofertowy - logopedia - rozmiar: 290304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1c Formularz ofertowy - rytmika - rozmiar: 290304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 - rozmiar: 286720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 - rozmiar: 286720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - Wykaz osób - rozmiar: 286208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 - Oświadczenie uprawnienia - rozmiar: 286720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - Umowa - rozmiar: 295424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 310784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Graczkowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne