A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Zamówienia publiczne
 • 2010 (archiwum)
 • 0głoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Baśniowy świat

  ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony

  Skarżysko Kościelne: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Baśniowy świat Numer ogłoszenia: 298811 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Baśniowy świat. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 79421000-1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pt. Baśniowy świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Obowiązki koordynatora projektu: 1. Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Organizowanie, kierowanie i nadzór nad pracami Biura projektu. 3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z: Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. 4. Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu. 5. Nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz. 6. Zatwierdzanie Harmonogramów Realizacji Projektów, Harmonogramów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych. 7. Zapewnienie prowadzenia rachunkowości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie. 8. Niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań. 9. Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorami Szkół i Przedszkola. 10. Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu. 11. Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania i realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej. 12. Zapewnienie wglądu do dokumentacji projektu upoważnionym instytucjom. 13. Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych oraz końcowych części i całości projektu. 14. Organizowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego projektu. 15. Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem półrocznych i rocznych Raportów Monitorujących Projekt. 16. Podpisywanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w Biurze. 17. Udzielanie pracownikom Biura pomocy i wytycznych w zakresie wykonywanych zadań. 18. Występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników Biura. 19. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29-10-2010r. o godz. 10:00. III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada: m.in. roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie). • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że przedłoży w dokumentach do oferty - dyplom wykształcenia wyższego - świadectwa pracy potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub 2 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe - kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym/lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.118. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok.102 sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pt. Baśniowy świat współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2010-10-22 1410
  Data upublicznienia: 2010-10-22
  Art. czytany: 1702 razy

  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 268288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 318464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 do siwz - rozmiar: 254464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 do siwz - rozmiar: 252928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 do siwz - rozmiar: 286208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 822887 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne