A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLVI/264/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 lipiec 2010r

  w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g w związku z art. 7 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1.Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2 890 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i objęcie w zmian nowoutworzonych 5 780 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy udział.

  2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, będzie realizowane następującymi etapami:

  a) w 2010 r. w wysokości 965 000 zł - 1 930 udziałów
  b) w 2011 r. w wysokości 965 000 zł - 1 930 udziałów
  c) w 2012 r. w wysokości 960 000 zł - 1 920 udziałów

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E


  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizuje zadania własne Gminy Skarżysko - Kamienna w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności realizacji Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku – Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków. Środki na ten cel są zaplanowane w Załączniku nr 5 „Limity wydatków na wniesienie wydatków do spółek prawa handlowego w latach 2010-2012” do Uchwały Nr XXXIX/210/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał majątkowych gminy dotyczących zasad wnoszenia udziałów, wkładów pieniężnych, dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne.  Data wprowadzenia: 2010-08-05 0803
  Data upublicznienia: 2010-08-05
  Art. czytany: 757 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne