A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Zamówienia publiczne
 • 2010 (archiwum)
 • Ogłoszenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów

  Skarżysko Kościelne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: (Wspólny Słownik Zamówień) CPV: 45232440-8, 45232152-2, 45232400-6, 45232451-8, 45310000-3 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Michałów oraz w ul. Jana Pawła II i w ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do komory rozprężnej KR-5 - w miejscowości Majków. 1. Zakres robót do wykonania obejmuje: Etap I - wykonanie odcinka kanału tłocznego od komory rozprężnej KR-5 w ul. Żeromskiego w Majkowie do przepompowni ścieków P5 w Michałowie, z uwzględnieniem wymogu, że odcinek kanału tłocznego od komory rozprężnej KR-5 w ul. Żeromskiego do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Jana Pawła II należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 31-07-2010r. - wykonanie grawitacyjnego kanału ściekowego wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Jana Pawła II w Majkowie od studni S64 do przepompowni P5 w Michałowie. - wykonanie przepompowni P5 wraz z zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu przepompowni oraz dojazdem do przepompowni P5. Etap II - wykonanie odcinków kanału tłocznego od komory rozprężnej KR-4 do przepompowni P4, od komory rozprężnej KR-3 do przepompowni P3 oraz od komory rozprężnej KR-2 do przepompowni P2 w Michałowie, - wykonanie grawitacyjnych kanałów ściekowych wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w Michałowie od studni S37 do S9 - wykonanie przepompowni P4 wraz z zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu przepompowni P4, - wykonanie przepompowni P2, P3 wraz z zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni P2 i P3. Zakres całej inwestycji łącznie Etap I i Etap II przedstawia się następująco: - kanał ściekowy o średnicy 200 mm i łącznej długości L = ca 2094,50 mb - przykanaliki kanalizacji ściekowej: 160 mm - o łącznej długości L = ca 1076,00 mb, 200 mm - o łącznej długości L = ca 540,50 mb, - przepompownie z zasilaniem - szt. 4 - rurociągi tłoczne: 90 mm - o łącznej długości L = ca 604,00 mb, 125 mm - o łącznej długości L = ca 199 mb, 160 mm - o łącznej długości L = ca 1142, 50 mb, 2. Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: 2.1 - projektem wykonawczym BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM PRZEPOMPOWNI W M. MICHAŁÓW - opracowanym przez mgr inż. J. Tkaczyka - stanowiącym załącznik nr 7a, 7b i 7c do s.i.w.z. - projektem wykonawczym ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW P2, P3, P4, P5 W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW, GM. SKARŻYSKO KOŚCIELNE, - opracowanym przez mgr inż. R. Sieranta oraz inż. M. Turka - stanowiącym załącznik nr 7d do s.i.w.z. 2.2 - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z. 2.3 - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 9 do s.i.w.z.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.21.52-2, 45.23.24.00-6, 45.23.24.51-8, 45.31.00.00-3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert Termin wniesienia wadium upływa dnia 19-04-2010r. o godz. 10:00.. III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł każda • III.3.3) Potencjał techniczny • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o -Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). -Wykazać osiągnięcie średniego rocznego przychodu netto (liczonego jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, co najmniej w wysokości 4 milionów złotych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie finansowe w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. -Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 4 miliony złotych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 miliony złotych III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykonawca składa odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokumenty potwierdzające aktualną przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku jego zmiany. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 118. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów, realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiejobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2010-03-30 1510
  Data upublicznienia: 2010-03-30
  Art. czytany: 2203 razy

  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7a - rozmiar: 27904425 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7b - rozmiar: 26598234 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7c - rozmiar: 20609822 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7d - rozmiar: 20593245 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularze kosztorysów ofertowych zał nr 4 - rozmiar: 378159 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ODPOWIEDŹ na zapytania z dnia 06-04-2010 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ODPOWIEDŹ na zapytania z dnia 08-04-2010 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ODPOWIEDŹ na zapytania z dnia 31-03-2010 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia druk ZP-403 - rozmiar: 111616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenia zał. nr 2 - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - załącznik nr 3 - rozmiar: 109056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiary robót - załącznik nr 8 - rozmiar: 382886 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 269312 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacje techniczne - zał nr 9 - rozmiar: 331179 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał nr 5 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 50176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zmiana SIWZ z dnia 07-04-2010 - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne