A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Zamówienia publiczne
 • 2010 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887

  Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887 w Skarżysku Kościelnym przy ul. Szkolnej 5. Zakres robót do wykonania W pierwszej kolejności przedmiotem zamówienia jest budynek Szkoły Podstawowej, który zostanie poddany termomodernizacji poprzez docieplenie przegród zewnętrznych. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacji docieplających należy wykonać: - demontaż rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, - demontaż instalacji odgromowej na stropodachu, - bezwzględne skucie wszystkich luźnych tynków ścian zewnętrznych - uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych oraz trzonach kominowych, - oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia, Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 10,0 cm o krawędziach frezowanych. Do metody lekkiej należy stosować styropian samogasnący. Z ocieplanej ściany należy usunąć obróbki blacharskie, a jej powierzchnię łącznie z ościeżami oczyścić drucianymi szczotkami i dokładnie zmyć wodą. Ubytki, nierówności ściany oraz uskoki na złączach prefabrykatów należy wypełnić zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem około 4% dyspersji polioctanowo - winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra (w stosunku do masy cementu). Reperacje uszkodzeń ścian wykonać co najmniej 3-4 dni przed przystąpieniem do ocieplenia ściany. Do przyklejania styropianu stosuje się masę klejącą przygotowaną na bazie kleju lateksowego ekstra, cementu hutniczego 25 i suchego piasku średnicy ziaren do 1 mm Płyty przykleja się do suchej ściany pasami od dołu do góry. Kątowniki ochronne na narożach powinny być układane pod siatkę. Do klejenia siatki można stosować tylko klej lateksowy. Ze względu na możliwość uszkodzeń na cokół budynku i ścianę parteru należy nakleić dwie warstwy siatki. Ocieploną ścianę można tynkować po trzech dniach. Spoiny między elementami ściennymi prawidłowo uszczelnione kitem trwałe plastycznym nie wymagają dodatkowych uszczelnień, natomiast z uszkodzonym uszczelnieniem oraz otwarte należy oczyścić i wypełnić uszczelką z bitumowanej lub woskowanej pianki poliuretanowej oraz warstwą kitu trwale plastycznego gr. 20 mm. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub cynkowej (lub z profili PCV) i wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. Podczas wykonywania robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku należy wziąć pod uwagę wymianę obróbek blacharskich (m.in. parapety zewnętrzne, orynnowanie, etc. jak również demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej). Stropodach: Przyjęto ocieplenie stropodachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 80 mm przed ułożeniem ww płyt należy wykonać łacenie / wykonanie rusztu w celu wyrównania połaci dachowej, montaż płyt zgodny z wytycznymi montażu przyjętego producenta. Roboty wykończeniowe - obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie obejmują opierzenia (kominy, wywietrzaki dachowe, wsporniki antenowe, wyłazy dachowe, inne elementy związane z utrzymaniem i konserwacją kominów, etc.) - należy zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej (gr. 0,55 mm), rynny i rury spustowe z blachy jw. lub z profili PCV według rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Z uwagi na projektowane ocieplenie budynku należy wykonać nowe parapety, zewnętrzne. Roboty wykończeniowe - tynki: Elewacje: tynki zewnętrzne - cienkowarstwowe na siatce z tworzyw sztucznych (według technologii wybranej firmy); kolorystyka elewacji w nawiązaniu do kolorystki budynku Gimnazjum usytuowanego po północnej stronie przedmiotowego budynku Szkoły Podstawowej. W drugiej kolejności przedmiotem zamówienia jest ponadto budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnętrzną działki (ciągi piesze, obiekty małej architektury), wraz z urządzeniami w miejscach do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz wypoczynku. W/w inwestycja zlokalizowana została w północnej części działki nr ewid. 887 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Skarżysko Kościelne. Całość inwestycji jest ogrodzona bezpośrednio przy granicy przedmiotowej działki ogrodzeniem o wysokości 1,50 m. (ogrodzenie drewniane). Układ komunikacyjny: - projektowane są chodniki (ciągi piesze) i miejsce do prowadzenia zajęć o nawierzchni z kostki elastycznej barwionej, o spadku poprzecznym 0,5 - 2,0 %, oraz podłużnym max. 4 %, Ukształtowanie terenu i zieleni: - w obrębie projektowanego obiektu teren wypoziomowany, - teren pozostały bez zmian, - wzdłuż granicy działki pas zieleni izolacyjnej niskiej i średniej w postaci drzew liściastych oraz zieleńca, - wewnątrz działki zaprojektowano zieleń w postaci krzewów iglastych liściastych oraz drzew, - pozostała cała powierzchnia Zielonej Sali Gimnastycznej za wyjątkiem miejsca do zajęć lekcyjnych i ciągów pieszych przewidziana jako zieleniec niski - trawniki, Zielona Sala Gimnastyczna usytuowana w północnej części działki szkolnej nr 887. Urządzenia zlokalizowano pomiędzy istniejącym i zinwentaryzowanym drzewostanem. Po stronie południowej istniejącego rowu odwadniającego przewidziano miejsca do rozgrzewki oraz miejsca do wypoczynku. W tej części działki zaprojektowano także ciągi piesze dojścia oraz część urządzeń Zielonej Sali. Po północnej stronie rowu odwadniającego przewidziano większość urządzeń Zielonej Sali Gimnastycznej oraz miejsce do ćwiczeń siłowych. Poszczególne strefy bezpieczeństwa dla każdego z przyjętych urządzeń zobrazowano na rysunkach. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy północną i południową częścią Zielonej Sali, zaprojektowano na istniejącym rowie odwadniającym przejście w postaci gotowego urządzenia - mostka. Wejście główne do Zielonej Sali Gimnastycznej zaprojektowano od strony ulicy Kolonia (strona wschodnia), z istniejącego ciągu pieszego (chodnika). Ponadto dodatkowe wejście zlokalizowano od strony kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Poza wydzielonymi miejscami przeznaczonymi na ciągi piesze cała pozostała część działki przewidziana została jako nawierzchnia trawiasta naturalna. W skład Zielonej Sali Gimnastycznej wchodzą następujące elementy: - balans (równoważnia) - przeplotnia (podwójna) - równoważnia - siatka Żółw (przeplotnia) - zestaw rekreacyjno - gimnastyczny małpi gaj - przeplotnia siatka motyl - ławki (2 x pochyła + 2 x prosta) + skład przyrządów - bambus - (słupy (x2) + lina (x2)) - słupki - gobliny elfy - bal pochyły - liany - beczka Ponadto w miejscu do wypoczynku znajdują się następujące elementy: - ławka z oparciem (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3, - ławka bez oparcia do leżakowania (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3, - stolik (np. ogrodowy, z drewna) - sztuk 2, - krzesła (np. ogrodowe, z drewna) - sztuk 4. Dodatkowo w miejscu do rozgrzewki znajdują się następujące elementy: - altana - zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 1, Na placu Zielonej Sali Gimnastycznej przewiduje się także : - kosze na śmieci - sztuk 2, - ławka z oparciem - parkowa (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 6,. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa dnia 09-03-2010r. o godz. 10:00. III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac termomodernizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda oraz dwóch robót budowlanych polegających na budowie i zagospodarowaniu placów dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykonawca składa odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokumenty potwierdzające aktualną przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy,, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku jego zmiany. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, pok. 118, 26-115 Skarżysko Kościelne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne z działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Data wprowadzenia: 2010-02-17 1449
  Data upublicznienia: 2010-02-17
  Art. czytany: 2472 razy

  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7a - rozmiar: 19010353 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7b - rozmiar: 20829806 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularze kosztorysów ofertowych zał nr 4 - rozmiar: 1415817 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ODPOWIEDŹ na zapytania z dnia 26-02-2010 - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 49152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenia zał. nr 2 - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - załącznik nr 3 - rozmiar: 104960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiary robót - załącznik nr 8 - rozmiar: 239085 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 269312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacje techniczne - zał nr 9 - rozmiar: 3025058 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał nr 5 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne