A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/204/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  03 grudzień 2009r

  w sprawie: przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' i zabezpieczenia wkładu własnego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 e i pkt 12 oraz w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Skarżysko Kościelne Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwanego dalej Projektem.

  § 2

  Zobowiązania finansowe Gminy Skarżysko Kościelne, wynikające z realizacji Projektu,
  obejmujące:
  a. / wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11 798,00 zł (15% wartości zadania realizowanego w Gminie),
  b/ koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 3% wartości zadania inwestycyjnego realizowanego w Gminie w kwocie 2 362,00 zł.
  c/ koszty niekwalifikowane wynikające z wydatków na szkolenia związane z realizacją Projektu w kwocie 15 840,00zł zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
  i zabezpieczone na ten cel w uchwałach budżetowych w latach 2010-2012.

  § 3

  Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla
  in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z dofinansowania inwestycji w Gminie Skarżysko Kościelne ze środków EFRR wraz z odsetkami.
  Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.

  § 4

  W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § l, upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zawarcia umowy w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.
  „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST „.
  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2009-12-07 1522
  Data upublicznienia: 2009-12-07
  Art. czytany: 769 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne