A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXVI/187/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 wrzesień 2009r

  w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).


  RADA GMINY u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

  § 1

  1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa gatunku :

  a. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Partyzant” o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 28 m, w wieku około 320 lat, rosnący w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
  b. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Cysters” o obwodzie pnia 410 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 28 m, w wieku około 350 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200, obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
  c. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Boruta” o obwodzie pnia 345 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 29m, w wieku około 340 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
  d. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Gwarek” o obwodzie pnia 370 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 30m, w wieku około 350 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.

  § 2

  1. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają wyłączeniu z gospodarki leśnej i objęte są ochroną prawną w celu zapewnienia im niezakłóconego wzrostu i rozwoju.


  § 3

  W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru
  2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
  3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby
  4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej
  5) umieszczania tablic reklamowych.

  § 4

  Zakazy, o których mowa w paragrafie 3, nie dotyczą:
  1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
  2) realizacji inwestycji celu publicznego
  3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

  § 5

  Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przyrody mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  § 6

  Nadzór nad wymienionymi wyżej pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  U z a s a d n i e n i e:

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
  Zaproponowane drzewa spełniają kryteria pozwalające uznać je za pomnik przyrody. Odznaczają się okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Okazy o takich cechach spotyka się bardzo rzadko, dlatego zasługują na objęcie ich ochroną. Przedstawione drzewa są ważnym elementem składowym współtworzącym krajobraz wsi Majków oraz Michałów i zwiększającym bioróżnorodność naszych ekosystemów. Na uwagę zasługuje również ich wartość kulturowa i historyczna. Drzewa te są często pozostałością dawnych nasadzeń i współtworzą zabytkowa strukturę lasów. Mogą one pełnić również funkcje dydaktyczne, sprzyjają poznaniu piękna i bogactwa świata przyrody. Majestatyczny wygląd drzew pozwala na kształtowanie wrażliwości estetycznej, świadomości ekologicznej i szacunku dla przyrody. Uznanie ich za pomniki przyrody jest wyrazem naszej kultury i odpowiedzialności za otaczający nas świat.
  Na podjęcie przedmiotowej uchwały pozwala nam uzyskana pozytywna opinia Nadleśnictwa Skarżysko (dęby znajdują się na terenie Leśnictwa Nad Kamienną oddział 152g) oraz uzgodniony w całości z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach projekt przedmiotowej uchwały.  Data wprowadzenia: 2009-10-08 0804
  Data upublicznienia: 2009-10-08
  Art. czytany: 896 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne