A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
  • Ogłoszenia
  • Obwieszczenie

    Obwieszczenie sporządzeniu raportu

    In.I.7627-5/07/09 Skarżysko Kościelne 2009.01.12.    OBWIESZCZENIE

    Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art.51 ust.2 i ust.3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.10 §1 i art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 . z późniejszymi zmianami)

    WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

    zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 13.09.2007r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego „W E N D B I” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 27 26-600 Radom., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW - na działce położonej w m. Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 696”,

    - po zasięgnięciu opinii
    na temat potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakres

    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
    (postanowienie znak SEV- 4431/50/07 z dnia 19.12.2007r.o braku potrzeby sporządzenia raportu)
    oraz:
    Starosty Skarżyskiego
    (postanowienie znak: OS.II.7634/44/07/08 z dnia 07.11.2008r. o braku potrzeby porządzenia raportu)

    postanowieniem z dnia 12.0312009r. Zn: In.I.7627-5/07/09 nie nałożył na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

    Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.01.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
    Strony w sprawie mogą składać na to postanowienie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
    Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


    Wójt Gminy

    (-) Zbigniew Celski


    Otrzymują:

    1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe„WENDBI”
    Zuzanna Wolszczak
    ul. Lotnicza 27,
    26-600 Radom
    2. Strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie)
    3.. a/a

    Do wiadomości:

    1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej
    Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
    ul. Konarskiego 20,
    26-110 Skarżysko-Kamienna,

    2. Powiatowy Inspektor Sanitarny,
    ul. Czerwonego Krzyża 10,
    26-110 Skarżysko-Kamienna,


    Data wprowadzenia: 2009-01-13 0916
    Data upublicznienia: 2009-01-13
    Art. czytany: 1952 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
    Rejestr zmian:
    2009-01-13
    1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Pypeć
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2017


    Grzybowa Góra - 966

    Kierz Niedźwiedzi - 767

    Lipowe Pole Plebańskie - 428

    Lipowe Pole Skarbowe - 278

    Majków - 919

    Michałów - 268

    Skarżysko Kościelne - 2321

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne