A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXI/ 100/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  26 wrzesień 2008r

  w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokolnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591. z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ),


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne jako programu wieloletniego, kroczącego, okresowo uzupełnianego
  i aktualizowanego w zakresie uwarunkowań i zadań przewidywanych na kolejne lata kalendarzowe.
  2. Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje się obszar centrum Gminy Skarżysko Kościelne.
  3. Zakres opracowania obejmuje:
  1) ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji;
  2) opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne,
  3) skorelowanie przedsięwzięć realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji
  z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Do uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne.

  Gmina Skarżysko Kościelne, podobnie jak większość wiejskich obszarów zurbanizowanych, znajduje się pod presją wielu czynników przyczyniających się do degradacji przestrzennej, społecznej i ekonomicznej niektórych rejonów gminy.
  W ich wyniku, na obszarach tych prowadzi to do powstania negatywnych zjawisk, takich jak: wysoki stopień zużycia technicznego zabudowy gminnej i przestrzeni urbanistycznej, degradacja obiektów o wartościach kulturowych, niski poziom przedsiębiorczości, ubóstwo oraz związana z nimi marginalizacja grup społecznych i przestępczość.
  Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Lokalnego Programu rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne.
  Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:
  - rozwój gospodarczy (m.in poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywności gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej),
  - rozwój społeczny (m.in poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji
  i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot),
  - rozwój infrastrukturalny (m.in poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, rewaloryzację zabytków, poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów).
  Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej. Zakłada się, że Lokalny Program Rewitalizacji będzie opracowany przy znaczącym udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.
  W celu koordynacji procesu rewitalizacji w aspekcie społecznym oraz nadania mu odpowiedniej rangi, istnieje m.in. potrzeba powołania doraźnego Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Skarżysko Kościelne.
  Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Lokalny Program Rewitalizacji powinien umożliwiać również korzystanie w przyszłości z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania.  Data wprowadzenia: 2008-10-01 1311
  Data upublicznienia: 2008-10-01
  Art. czytany: 1319 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne