A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Program pilotażowy 'Uczeń na wsi'

  Informacja dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki
  w ramach programu finansowanego ze środków PFRON „UCZEŃ NA WSI”
  – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
  gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”


  Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów,
  będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących min. gminy wiejskie na terenie,
  których znajdują się wyłącznie wsie.
  Program realizowany będzie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne do 30 czerwca 2010r.


  I. Informacje ogólne

  1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  a) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  b) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  c) posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
  Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.


  2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

  - w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
  - posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
  - posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. Kwota 1.123,20 w roku 2008.


  3. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
  a) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
  b) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
  c) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

  Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

  d) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
  e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

  4. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
  a) opłaty za naukę (czesne),
  b) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego za mieszkania),
  c)dojazdów do szkoły.

  5. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

  a) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
  b) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
  c) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

  II. Sposób składania wniosków

  1. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki przyjmowane są
  w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 2a w Skarżysku Kościelnym (w pokoju nr 4 lub 5).

  2. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki należy złożyć do dnia 30 września każdego roku realizacji programu.

  3. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


  4. Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.pfron.org.pl

  5. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  a) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
  b) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym (wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie).
  c) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
  d) kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
  e) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.


  6 .Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Ośrodka dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

  7. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

  8 .Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.

  9. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

  10. W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.

  11. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Ośrodek.

  Przykładowy katalog przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.

  W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Funduszu w sprawie do określenia pojęcia przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę informujemy,
  że przedmiotami takimi w szczególności są:

  - Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;
  - Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.);
  - Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.);
  - Tornister szkolny, plecak, piórnik;
  - Kostium gimnastyczny, dres, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny), itp.;
  - Strój roboczy na praktyki zawodu;
  - Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
  - Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
  - Edukacyjne gry planszowe;
  - Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;
  - Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
  - Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
  - Magnetofon, Video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach.
  Opracował: Anna Stankiewicz - Król


  Data wprowadzenia: 2008-09-11 1432
  Data upublicznienia: 2008-09-11
  Art. czytany: 1671 razy

  » Oświadczenie o dochodach - rozmiar: 113163 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ulotka - rozmiar: 238718 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » wniosek - rozmiar: 276464 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Stankiewicz - Król
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne