A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  Z dniem 01 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (Dz. U. z dnia 19 października 2007 roku Nr 192, poz. 1378)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym będzie realizował zadania z zakresu powyższej ustawy.

  Z dniem 01 sierpnia 2008 roku tutejszy Ośrodek przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwa 01 października 2008 roku do 30 września 2009 roku.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w tutejszym Ośrodku, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie gminy.

  Do wniosku należy dołączyć:
   zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy

   w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą należy przedłożyć informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą

   zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego na rok poprzedzający okres świadczeniowy tj. 2007 rok.

   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej

   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

   odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty ,odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty ,odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

   zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia)

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
  • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
  • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

  Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
  3. zawarła związek małżeński.

  Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Skarżysko Kościelne i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

  Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień z funduszu alimentacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 07 września 2007 roku (DZ.U. z dnia 19.10.2007 Nr 192, poz. 1378) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku.

  Ponadto informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Opracował: Anna Stankiewicz - Król


  Data wprowadzenia: 2008-09-11 1430
  Data upublicznienia: 2008-09-11
  Art. czytany: 1591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Stankiewicz - Król
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne