A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XVIII/88/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  27 czerwiec 2008r

  w sprawie: określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości.

  Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218 ),


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Uchwała określa zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  § 2

  Wójt Gminy wykonuje, bez zgody Rady Gminy, czynności prawne związane z zawarciem kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, następujących po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości w przypadku:

  1. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego, nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne;
  2. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - pod cele publiczne.

  § 3

  Zasady dotyczące wydzierżawiania nieruchomości, stosuje się odpowiednio do czynności dotyczących wynajmowania nieruchomości.

  § 4

  Umowy, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, mogą być zawarte na czas oznaczony do 3 lat.  § 5

  Szczegółowe zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomościami, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

  § 6

  Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Data wprowadzenia: 2008-07-03 0806
  Data upublicznienia: 2008-07-03
  Art. czytany: 955 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2010-10-06
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Anna Pocheć

  2008-07-03
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne