A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XII/50/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  28 grudzień 2007r

  w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art.40, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zm: Nr 23, poz.126)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg:

  1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

  a/ za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
  - do 50% szerokości jezdni - 2,50zł/dzień
  - powyżej 50% szr9okości jezdni - 4,00zł/dzień

  b/ za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
  - do 50%szerokości jezdni - 1,50zł/dzień
  - powyżej 50% szerokości jezdni - 2,00zł/dzień

  c/ za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
  - za zajęcie chodnika (utwardzonego) – 0,50zł/dzień
  - za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego – 0,40zł/dzień

  2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (stawka za 1m2 rzutu poziomego urządzenia):

  a) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł/rok
  b) w obszarze zabudowanym - 16,00 zł/rok
  c) na obiektach inżynierskich - 100,00 zł/rok
  d) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt.2 lit. a, b, c,
  e) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
  f) za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

  3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu):
  a/ poza obszarem zabudowanym - 0,10zł/dzień
  b/ w obszarze zabudowanym - 0,20zł/dzień

  4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam – stawka za 1m2 powierzchni reklamy – 0,15 zł/ dzień.
  5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
  6. Ustala się zerowa stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ( tablicy informacyjnej) zawierającej informację o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz itp.

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2008-01-08 0925
  Data upublicznienia: 2008-01-08
  Art. czytany: 1216 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne