A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr VII/ 30 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2007r

  w sprawie: zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.4, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź zm. z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327) oraz art.20 pkt.4, ust.1 pkt.3 oraz ust.4 pkt.4 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.2088 z późn. zm. Nr 273, poz.2703, z 2005r Nr 141 poz.1184, Nr 155, poz.1297, Nr 163, poz.1362, Nr 172, poz.1440, Nr 180, poz.1494, poz.1497, z 2006r Nr 170, poz.1217, poz.1218, Nr 171, poz.1225, Nr 175 poz.1462, Nr 235, poz.1701))

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.
  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1/ „przystanku lub przystanku autobusowym” – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r Nr 58, poz.515 z późn. zm.), z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca,
  2/ „właścicielu przystanku” – rozumie się przez to Gminę Skarżysko Kościelne,
  3/ „przewoźniku” – rozumie się przez to przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

  § 2.

  1. Korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników jest odpłatne na podstawie zawartej umowy.
  2. Wysokość opłat za korzystanie z przystanków autobusowych ustala Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze zarządzenia.
  3. Wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych stanowią dochód budżetu gminy.

  § 3.

  Sposób opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych ustala się następująco:
  - za każdy postój samochodu w odniesieniu do jednego przystanku w skali miesiąca.
  § 4.

  1. Tryb i formę zawierania umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych określi Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Umowy z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych mogą być zawierane na okres nie krótszy niż jeden rok.

  § 5.

  W sprawie przystanków zlokalizowanych przy drogach innych niż gminne Wójt Gminy zawrze stosowne porozumienie z zarządami tych dróg.


  § 6.

  Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Skarżysku Kościelnym.

  § 7.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2007-07-04 0812
  Data upublicznienia: 2007-07-04
  Art. czytany: 951 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne