A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr IV/16 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  15 luty 2007r

  w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania na rok 2007.

  Na podstawie z art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm;
  z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337 ) oraz art.30 ust.6 i 6a i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 97 poz.674, ze zmianami Nr 220 poz.1600), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
  31 stycznia 2005r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22, poz.181 wraz ze zmianami
  z 2006r Nr 43 poz.293);


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

  § 1.

  Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, a także za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Traci moc Uchwała Nr XLI/218/06 z dnia 20 marca 2006r w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2006.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.


  Data wprowadzenia: 2007-02-20 1048
  Data upublicznienia: 2007-02-20
  Art. czytany: 777 razy

  » regulamin - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne