A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
» Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
» ZARZĄDZENIE NR 69/2019
» ZARZĄDZENIE NR 68/2019
» ZARZĄDZENIE NR 67/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XLVII/242/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 września 2006 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


  Uchwała Nr XLVII/242/2006
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 27 września 2006 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 9 lit c, art. 51 ust. 1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708)


  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2006 roku, kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań wynikających z zawartych porozumień do wysokości 550 000 ( słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  2. Spłata kredytu nastąpi w okresie 1 roku począwszy od miesiąca lipca roku 2007.

  § 2.

  Źródło spłaty kredytu będą stanowiły dochody z tytułu:
  a) dochodów własnych,
  b) subwencji.
  § 3.

  Zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLI/217/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 marca 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2006, do realizacji wydatków budżetu 2006 roku, zaplanowano przychód w wysokości 552 884 zł /słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote/, w związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały do podjęcie przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


  Data wprowadzenia: 2006-11-20 1554
  Data upublicznienia: 2006-11-20
  Art. czytany: 1591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2006-11-20
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne