A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
» MARZENNA DYZNER-URBAŃSKA
» 18.09.2017
» Projekt WPF 2018-2030
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XLV/229/06 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ora

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319)
  RADA GMINY uchwala, co następuje:
  § 1.
  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przedstawia Radzie Gminy Skarżysko Kościelne do dnia 31 sierpnia każdego roku, pisemną informację o przebiegu wykonania:
  1. budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za I półrocze,
  2. planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
  3. planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.
  § 2.
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za I półrocze powinna obejmować:
  1/ Część tabelaryczną zawierającą:
  a. zestawienie wykonania dochodów i wydatków, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
  b. zestawienie udzielonych dotacji, z tego:
  - dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje
  pozarządowe,
  - pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne,
  c. zestawienie realizacji inwestycji,
  d. zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  e. informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.
  1) Część opisową zawierającą:
  a. omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych,
  b. omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy,
  c. omówienie przychodów i rozchodów budżetowych,
  d. omówienie stopnia realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze powinna obejmować:
  1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planu finansowego zakładu wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
  2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.
  3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury za I półrocze powinna obejmować:
  1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planu finansowego instytucji kultury wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
  2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2006-06-30 0902
  Data upublicznienia: 2006-06-30
  Art. czytany: 882 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne