A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 3/2018
» ZARZĄDZENIE NR 2/2018
» ZARZĄDZENIE NR 1/2018
» OBWIESZCZENIE
» P R O T O K Ó Ł Nr 9/2017
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XLIV/227/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2006 rok.


  UCHWAŁA Nr XLIV/227/06
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 26 kwietnia 2006 r.
  w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2006 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r Nr 17 poz.128/ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, /

  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się do realizacji roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi wykonywać zadania gminy zaliczane do zadań o charakterze pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  § 2.
  Celem programu jest określenie zakresu i form współdziałania gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w § 4 uchwały, służącemu pełnemu zaspokojeniu lokalnych potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w gminie Skarżysko Kościelne.
  § 3.
  Podmiotami realizującymi program są:
  1) Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym w zakresie wytyczania kierunków współdziałania i określania wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel,
  2) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i zlecania konkretnych zadań gminy do realizacji,
  3) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi wzajemnego konsultowania i informowania o potrzebach społecznych.


  § 4.
  Partnerami współpracy, określonej w programie mogą być:
  1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,
  2) kościelne lub wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt l ustawy,
  3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Skarżysko Kościelne zadania pożytku publicznego w zakresie zadań gminy.

  § 5.
  Zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w § 4 obejmuje:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2) ochrony i promocji zdrowia,
  3)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspomagania rozwoju gospodarczego,
  5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
  granicą,
  13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  14) promocji i organizacji wolontariatu,
  15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. od l — 14.

  § 6.

  Współpraca Gminy Skarżysko Kościelne z podmiotami, o których mowa w § 4 uchwały może się odbywać w formach, w szczególności:
  1. Zlecania, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, realizacji zadań pożytku publicznego poprzez:
  a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  b) wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania,
  2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania działań,
  3. Konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych w dziedzinach z zakresu statutowej działalności tych organizacji,
  4. Uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji zadań pożytku publicznego,
  5. Wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet gminy.
  § 7.
  1. Tryb wyłaniania podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego określa ustawa lub inne przepisy szczególne, powszechnie obowiązujące.
  2. Wysokość środków budżetowych na realizację poszczególnych zadań ustala Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym w uchwale budżetowej.
  3. Zamieszczanie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom wymienionym w § 4 uchwały, do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

  § 8.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 9.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  Data wprowadzenia: 2006-05-05 1317
  Data upublicznienia: 2006-05-05
  Art. czytany: 865 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne