A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XLI/219/06 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15i art.40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r.Dz. U. Nr 236, poz. 2008);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Ustala się górne stawki opłat za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Skarżyska Kościelne na wykonywanie w/w usług wg zestawienia w następującej wysokości:

  1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

  1/ za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych
  - za pojemnik o pojemności 0.11 m3 lub 0,12 m3 – 8zł plus VAT (podatek od towarów i usług),

  - za pojemnik o pojemności 1 m3 - 35zł plus VAT
  2/ za odpady komunalne:
  - zbierane i odbierane w sposób selektywny od pojemnika o pojemności 0,11 m3, 0,12 m3 lub worek o pojemności 120L – bezpłatnie,

  - za pozostałe odpady przy zbiórce selektywnej od pojemnika o pojemności 0,11 m3, 0,12 m3 lub worek o pojemności 120L – 3 zł,

  - za pojemnik o pojemności l m3 – 20zł plus VAT
  2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości:

  - 8,00 zł/m3 plus VAT
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3.
  Uchwalone stawki obowiązują przez okres jednego roku.
  § 4.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1033
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 1366 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne