A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XLI/217/2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 20 marca 2006 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2006.


  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 , pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) w związku z art. 166 ust,1, art.173 ust. 1, art.174 ust.3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ust. 2 i ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104)


  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Ustala się dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 10 567 461 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2.

  Ustala się wydatki budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 9 679 454 zł
  z tego:
  a) wydatki bieżące – 8 587 864 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 343 678 zł
  - dotacje – 121 300 zł
  - wydatki na obsługę długu – 75 000 zł
  b) wydatki majątkowe – 1 091 590 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  § 3.

  1. Ustala się nadwyżkę budżetu stanowiącą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami budżetu określonymi w § 1 i wydatkami budżetu określonymi w § 2 w wysokości
  888 007 zł.
  2. Nadwyżkę, o której mowa w pkt. 1 przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

  § 4.

  1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 552 884 zł.

  2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 440 891 zł.
  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  3. Źródłem spłaty planowanych przychodów będą dochody własne i subwencja ogólna.

  § 5.

  1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 1 202 884 .zł.

  2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

  a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 552 884 zł w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 63 500 zł,

  b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę 650 000 zł
  w tym emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 428 593 zł.,

  3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z dochodów własnych oraz subwencji ogólnej.

  § 6.

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek w formie weksla własnego in blanco, dobrowolnej egzekucji – art. 777 § 1 pkt. 5 k. p. c., hipoteki na nieruchomości.

  § 7.


  1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie
  z załącznikiem Nr 4.

  2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
  z załącznikiem Nr 4a.


  § 8.

  Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 363 zł oraz wydatków w kwocie 3 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


  § 9.

  Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 321 000 zł,
  w tym dotacje z budżetu w kwocie 50 000 zł,
  wydatków zakładów budżetowych w kwocie 321 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  § 10.


  Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

  § 11.

  Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 316 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

  § 12.

  Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9
  z tego:
  wydatki majątkowe 686 887 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 9a.


  § 13.

  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
  - dochody w kwocie – 1 747 551 zł
  - wydatki w kwocie – 1 747 551 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.  § 14.

  Ustala się wydatki w kwocie 211 300 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2).
  § 15.

  Ustala się:

  - rezerwę ogólną w kwocie 75 000 zł.
  - rezerwę celową w kwocie 72 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 72 000 zł.


  § 16.

  Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji
  budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

  2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

  3) dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,

  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,

  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


  § 17.

  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę – 28 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 28 000 zł.


  § 18.

  Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  § 19.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.  § 20.

  i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.


  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1019
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 1282 razy

  » prognoza długu zał. do uchwały budżetowej - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik do budżetu na 2006r - rozmiar: 281600 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne