A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XL/216//2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 24 lutego 2006 r.

  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz z art. 24 ust. 1i ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747, ze zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 85, poz. 729) oraz art. 106 ust. 2 pkt 3, art. 174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Ustala się roczną dopłatę z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVII/203/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Skarżysko Kościelne na okres od 01 stycznia 2006r do 31 grudnia 2006 r. w następujących wysokościach:

  1. dla gospodarstw domowych – 0,48 złotych + podatek VAT 7% do każdego m3 sprzedanej wody,
  2. dla pozostałych odbiorców – 0,49 złotych + podatek VAT 7% do każdego m3 sprzedanej wody,
  § 2.

  1. Dopłaty określone w § 1, obowiązują na terenie Gminy Skarżysko Kościelne od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

  2. Dopłaty o których mowa w § 1 przekazywane będą do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym w formie dotacji przedmiotowej w okresach kwartalnych na podstawie zestawienia ilości :

  - sprzedanej wody dla gospodarstw domowych,
  - sprzedanej wody dla pozostałych odbiorców.
  3. Rozliczenie przekazanej dotacji za 2006 rok nastąpi w terminie do 15 stycznia 2007 r.

  § 3.

  Zobowiązuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym do podejmowania działań ograniczających koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2006r.


  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1014
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 844 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne