A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA NR XXXIX/214/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 25 stycznia 2006 r

  w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( z 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 99 poz. 1001, z roku 2005 Dz.U. Nr 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 179 poz. 1487, Dz.U. Nr 64 poz. 565, Dz.U. Nr 94 poz. 788, Dz.U. Nr 179 poz. 1487, Dz.U. Nr 164 poz. 1366, Dz.U. Nr 180 poz. 1493 )

  Rada Gminy uchwala co następuje:


  § 1.

  W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/108/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lipca 2004r ze zmianami: Uchwałą Nr XXVI/134/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2004 r., Uchwałą Nr XXXVIII/211/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 grudnia 2005r., wprowadza się następujące zmiany:

  1.W Rozdziale I § 3 wprowadza się zmiany:

  1. pkt.6 otrzymuje nowe brzmienie:

  „ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)”

  2. pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:


  „ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm)”

  3. pkt.8 otrzymuje nowe brzmienie:

  „ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)”

  4. dodaje się nowe punkty o brzmieniu:

  „pkt.9 - niniejszego statutu”
  „pkt.10 – regulamin Organizacyjny Ośrodka”
  „pkt.11 – innych przepisów prawa”.

  2. W Rozdziale II § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 7 o treści:

  „ organizowanie robót publicznych dla potrzeb pomocy społecznej”

  3. W Rozdziale II § 7 w ust. 2 dodaje się pkt.5 o treści:

  „utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej”.

  4. W Rozdziale III § 14 wprowadza się następujące zmiany::

  1. ust.3 przyjmuje nowe brzmienie

  „ utworzony Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania własne gminy w ramach istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy”.

  2. dodaje się ust.4 który przyjmuje brzmienie:
  schemat organizacyjny Ośrodka przedstawiony w załączniku nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2006-02-21 0851
  Data upublicznienia: 2006-02-21
  Art. czytany: 1162 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne