A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XXXII/175//2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  uchwała

  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 19, art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, i Nr 273, poz. 2703)


  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 42 304,00 zł,
  z tego:
  Dział 801 Oświata i wychowanie 21 204,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 544,00
  § 2705 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pochodzące z innych źródeł 4 544,00
  Rozdział 80110 Gimnazja 16 660,00
  § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pochodzące z innych źródeł 16 660,00
  Dział 851 Ochrona zdrowia 21 100,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 21 100,00
  § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 100,00

  § 2.

  Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 28 800,00 zł,
  z tego:

  Dział 851 Ochrona zdrowia 28 800,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 28 800,00
  § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 28 800,00

  § 3.

  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –42 304,00 zł,
  z tego:
  Dział 801 Oświata i wychowanie 21 204,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 544,00
  § 4425 – Podróże służbowe zagraniczne 4 544,00
  Rozdział 80110 Gimnazja 16 660,00
  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 14 850,00
  § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 410,00
  § 4430 – Różne opłaty i składki 400,00
  Dział 851 Ochrona zdrowia 21 100,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 21 100,00
  § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 100,00

  § 4.

  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –28 800,00 zł,
  z tego:
  Dział 851 Ochrona zdrowia 28 800,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 28 800,00
  § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 800,00

  § 5.  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.

  Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  010 Rolnictwo i łowiectwo
  01095 Pozostała działalność
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,00
  4300 Zakup usług pozostałych 23,00
  4430 Różne opłaty i składki 30,00
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
  40002 Dostarczanie wody
  4530 Podatek od towarów i usług 4 000,00
  710 Działalność usługowa
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
  71095 Pozostała działalność
  4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
  750 Administracja publiczna
  75095 Pozostała działalność
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  801 Oświata i wychowanie
  80110 Gimnazja
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  85401 Świetlice szkolne
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 7 000,00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  4300 Zakup usług remontowych 5 000,00
  OGÓŁEM 25 053,00 25 053,00


  § 6.

  Zwiększa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4 200,00 zł.
  Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 4,200,00 zł
  Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska 4 200,00 zł  § 7.
  Zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4 200,00 zł.
  Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 4,200,00 zł
  Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska 4 200,00 zł

  § 8.

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/146/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2005 rok z dnia 16 lutego 2005 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 9.

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/146/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2005 rok z dnia 16 lutego 2005 r. pod nazwą „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 10.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 11.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  Data wprowadzenia: 2005-12-16 1429
  Data upublicznienia: 2005-12-16
  Art. czytany: 1109 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne