A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXXI/174/05 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  uchwała  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153 poz.1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203.) , art.27, art.28, art.37 ust.1), art.38, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm: z 2004 r. Dz. U. Nr 281 poz. 2782) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108)

  R A D A G M I N Y u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

  § 1.

  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną składającą się z działek o nr ewid. 210/2 – pow. 100 m2, nr ewid. 212/2 – o pow. 700 m2, nr ewid. 215/4 – o pow. 26 m2 położone w Lipowym Polu Skarbowym gm. Skarżysko Kościelne będące własnością gminy Skarżysko Kościelne(Księga Wieczysta 24783)
  § 2.

  Cena nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ich wartości określonych przez rzeczoznawcę do spraw majątkowych.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Nieruchomości podane w projekcie uchwały są obecnie niezagospodarowane, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne można je przeznaczyć pod tereny postulowanej zabudowy wielofunkcyjnej o przewadze zabudowy zagrodowej.
  Aktualnie działki te są niewykorzystywane przez Gminę, a co za tym idzie Gmina nie czerpie z nich żadnych korzyści.
  Biorąc powyższe pod uwagę , a także mając na uwadze zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju nieruchomości, oraz chęć stworzenia nowych miejsc pracy zasadnym jest wystawienie przedmiotowych nieruchomości do przetargu.
  Rada Sołecka Lipowego Pola Skarbowego wydała pozytywną opinię o sprzedaży w/w nieruchomości.


  Data wprowadzenia: 2005-12-16 1425
  Data upublicznienia: 2005-12-16
  Art. czytany: 1121 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne