A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XXXI/172/05 z dnia 08.06.2005r

  uchwała

  Uchwała Nr XXXI/172//2005
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 8 czerwca 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie


  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 19, art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, i Nr 273, poz. 2703)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 108 568,00 zł,
  z tego:
  Dział 801 Oświata i wychowanie 1 120,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 120,00
  § 0920 – Pozostałe odsetki 60,00
  § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00
  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 60,00
  Dział 851 Ochrona zdrowia 83 000,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 83 000,00
  § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 83 000,00
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 448,00 zł
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 448,00 zł
  § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 24 448,00 zł


  § 2.


  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –108 568,00 zł,
  z tego:
  Dział 801 Oświata i wychowanie 1 120,00
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 120,00
  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1 120,00
  Dział 851 Ochrona zdrowia 83 000,00
  Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 83 000,00
  § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 000,00
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 448,00 zł
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 448,00 zł
  § 3240 – Stypendia dla uczniów 23 226,00 zł
  § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 1 222,00 zł


  § 3.


  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.

  Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
  40002 Dostarczanie wody
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 989,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 560,00
  4260 Zakup energii 815,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 908,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 040,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 405,00
  600 Transport i łączność
  60016 Drogi publiczne gminne
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 000,00
  60095 Pozostała działalność
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00
  710 Działalność usługowa
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
  750 Administracja publiczna
  75095 Pozostała działalność
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  801 Oświata i wychowanie
  80101 Szkoły podstawowe
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 290,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 104,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 080,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4213 Zakup materiałów i wyposażenia(dofinansowanie PAOW) 10 563,00
  4214 Zakup materiałów i wyposażenia (środki budżetu- dofinansowanie do PAOW) 182,00
  4260 Zakup energii 7 263,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 798,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 625 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 890,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 290,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 104,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 080,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4213 Zakup materiałów i wyposażenia(dofinansowanie PAOW) 10 563,00
  4214 Zakup materiałów i wyposażenia (środki budżetu- dofinansowanie do PAOW) 182,00
  4260 Zakup energii 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 798,00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  85401 Świetlice szkolne
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  90002 Gospodarka odpadami
  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
  2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
  6 000,00
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000,00
  92116 Biblioteki
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313,00
  4260 Zakup energii 10,00
  926 Kultura fizyczna i sport
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00
  4430 Różne opłaty i składki 220,00
  OGÓŁEM 866 666,00 866 666,00


  § 4.

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/146/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2005 rok z dnia 16 lutego 2005 r. pod nazwą „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 5.

  Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVII/146/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2005 rok z dnia 16 lutego 2005 r. pod nazwą „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 6.

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/146/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2005 rok z dnia 16 lutego 2005 r. pod nazwą „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2005 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 7.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 8.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  Data wprowadzenia: 2005-12-16 1357
  Data upublicznienia: 2005-12-16
  Art. czytany: 1558 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne