A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • Uchwała Nr XXX/170//2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  w sprawie zmian w budżecie


  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 19, art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, i Nr 273, poz. 2703)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.


  Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 14 024,00 zł,
  z tego:
  Dział 852 Pomoc społeczna 1 800,00 zł
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1 800,00 zł
  § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 1 800,00 zł
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 224,00 zł
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 224,00 zł
  § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 12 224,00 zł

  § 2.

  Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 14 024,00 zł,
  z tego:
  Dział 852 Pomoc społeczna 1 800,00 zł
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1 800,00 zł
  § 3110 – Świadczenia społeczne – środki z dotacji na zadania własne –zasiłki okresowe 1 800,00 zł
  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 224,00 zł
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 224,00 zł
  § 3240 – Stypendia dla uczniów 11 613,00 zł
  § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 611,00 zł

  § 3.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
  Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  852 Pomoc społeczna
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)
  3110 Świadczenia społeczne 20 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
  OGÓŁEM 26 000,00 26 000,00


  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  Data wprowadzenia: 2005-06-14 1435
  Data upublicznienia: 2005-06-14
  Art. czytany: 971 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne