A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zadania i kompetencje
 • ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY  Do zadań Wójta należy w szczególności:

  1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i urzędu;
  2) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
  3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarka finansową;
  4) przedkładanie radzie gminy projektów uchwał;
  5) organizowanie wykonywanie uchwał rady;
  6) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
  i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
  7) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy,
  8) określanie polityki kadrowo płacowej,
  9) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz oceny,
  10) udzielanie pełnomocnictw procesowych
  11) ustalanie Regulaminu Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych;
  12) przekładanie wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał rady gminy
  w terminie 7 dni od ich podjęcia;
  13) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych
  z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  14) realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy;
  15) realizacja uprawnień służbowych w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  16) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie do ich realizacji w imieniu wójta innych pracowników urzędu;
  17) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd i jednostki podległe;
  18) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej gminy;
  19) sprawowanie funkcji szefa urzędu stanu cywilnego;
  20) nadzorowanie zadań gminy dotyczących:
  a) ochrony zdrowia,
  b) pomocy społecznej,
  c) edukacji publicznej,
  d) kultury, w tym biblioteki gminnej i innych ośrodków upowszechniania kultury,
  e) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  f) gminnych dróg, ulic, placów i mostów oraz organizacji ruchu drogowego.
  21) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników;
  22) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
  23) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
  24) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
  w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
  25) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
  26) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu;
  27) upoważnianie innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  28) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
  29) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych;
  30) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
  31) realizacja innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady;
  32) ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej i obronności dla urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz ich uzgadnianie i kontrolowanie;
  33) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy;
  34) nadzór nad realizacją zadań zarządzania w sytuacjach kryzysowych i obronności oraz dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
  35) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami;
  36) nadzorowanie przygotowania urzędu i podległych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podwyższenia gotowości obronnej państwa;
  37) nadzorowanie planowania i wykonywania zadań obronnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony;
  38) nadzorowanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wynikających z odrębnych ustaw i przepisów;
  39) kierowanie doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy (akcja kurierska).


  Data wprowadzenia: 2005-04-27 0921
  Data upublicznienia: 2005-04-27
  Art. czytany: 4322 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne