A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXIX/164/05 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 Nr 153 poz.1271, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004r Dz.U.Nr 256, poz.2572 z poźn.zm. Nr 109 poz.1161, Nr 69 z 2003r Nr 137 poz.1304, z 2004r Nr 69 poz.624, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781) uchwala się, co następuje:


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1.
  Pomoc socjalną (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust.3 i 4) i zamieszkujących na terenie Gminy Skarżysko Kościelne udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr l do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Pomoc socjalną każdorazowo przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu Państwa przewidzianych w budżecie Gminy.
  § 3.
  Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5% kwoty, o której mowa w § 2.
  § 4.
  1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób
  bądź z urzędu.
  2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 5.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 6.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.
  Załącznik nr l
  do uchwały Nr XXIX/164/05
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 30 marca 2005r.
  Regulamin
  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  Postanowienia ogólne
  § 1.
  1. W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt powołuję Komisję Stypendialną, której zadaniem jest:
  1) weryfikacja dokumentów, na podstawie których jest przyznawana pomoc socjalna,
  2) proponowanie, w oparciu o jednolite kryteria, wysokości stypendiów szkolnych przyznawanych w danym semestrze,
  3) proponowanie wysokości zasiłku szkolnego w konkretnym przypadku, stosownie do zdarzenia losowego,
  4) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnych przypadkach,
  5) wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z urzędu.
  2. Obsługę komisji zapewnia wójt gminy.
  3. Komisja odbywa posiedzenia w terminach wyznaczonych przez wójta gminy.

  § 2.
  W skład komisji liczącej 6 osób wchodzić będą przedstawiciele powołani zarządzeniem wójta.


  Szczegółowe zasady przyznawania pomocy

  § 3.
  1. Stypendia szkolne przyznawane są na okres jednego semestru dla:

  1) uczniów od września do stycznia i od lutego do czerwca danego roku szkolnego,
  2) słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych od października do stycznia i od lutego do czerwca.
  2. Stypendium wypłaca się co miesiąc z dołu.
  3. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.
  § 4.
  1. Wysokość stypendiów na dany semestr ustala wójt w oparciu o propozycję Komisji Stypendialnej, posługując się jednolitymi kryteriami.
  2. Informację o wysokości stypendiów, o których mowa w ust l, z podaniem zastosowanych kryteriów, ogłasza wójt na tablicy Urzędu Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
  § 5.
  Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

  § 6.
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

  § 7.
  1. Zasiłki szkolne przyznaje wójt w oparciu o propozycję Komisji Stypendialnej w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie pomocy.
  2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.
  § 8.
  W przypadku gdy liczba chętnych do otrzymania zasiłku i stypendium szkolnego jest większa, pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach.


  § 9.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004r Dz.U.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).


  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1236
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1222 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne