A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXVII/151/05 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym w samorządową instytucję kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 2, art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. z 2002r Nr 41 poz.364, z 2003r Nr 162 poz.1568, Nr96 poz.874, Nr 213 poz.2081, z 2004r Nr 11 poz.96, Nr 261 poz.2598)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1. Przekształca się z dniem 01 kwietnia 2005r jednostkę organizacyjną pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym w samorządową instytucję kultury pn. 'Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym'.
  § 2. 1. Biblioteka gospodarowała będzie wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Wartość mienia, określonego bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2005r stanowić będzie fundusz Biblioteki.
  § 3. Pracownicy jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym stają się, po przekształceniu prawno-organizacyjnym, pracownikami instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym.
  § 4. Bibliotece nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 5. Traci moc uchwała Nr XVII/27/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 06 grudnia 1996r w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Załącznik
  Do uchwały Nr XXVII/151/05
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 16 lutego 2005r

  S TA T U T
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne
  § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym zwana dalej 'Biblioteką' działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  4. ustawy dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.),
  5. niniejszego statutu.
  § 2. 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, której organem założycielskim jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  2. Biblioteka ma siedzibę w Skarżysku Kościelnym przy ulicy Kościelnej nr 2a, a obszarem jej działania jest Gmina Skarżysko Kościelne.
  § 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
  a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach,
  b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej.
  § 4. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
  2. Biblioteka w Skarżysku Kościelnym posiada osobowość prawną i sama prowadzi gospodarkę finansową.
  3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu: „Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym”.
  § 5. Wójt zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

  ROZDZIAŁ II

  Cele i zadania Biblioteki
  § 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
  § 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
  1.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa.
  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  § 8. Biblioteka może podejmować również inne zadania wynikające z potrzeb środowiska, w granicach przewidzianych dla instytucji kultury.


  ROZDZIAŁ III

  Organizacja i zarządzanie Biblioteką

  § 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
  2. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
  3. Stosunek pracy Kierownika Biblioteki nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.
  § 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i administracyjne.
  W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związanych działalnością Biblioteki.
  Pracowników zatrudnia, awansuje i rozwiązuje z nimi umowę o pracę Kierownik Biblioteki.
  § 11. Kierownik i pracownicy Biblioteki winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  § 12. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie i oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
  2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika Biblioteki.
  § 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.
  § 14. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

  ROZDZIAŁ IV

  Gospodarka finansowa Biblioteki

  § 15. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.
  § 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
  § 17. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne
  2. nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne
  3. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
  4. w formie kaucji - za wypożyczone materiały biblioteczne
  5. wydawnictwa własne.
  § 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.


  ROZDZIAŁ V

  Postanowienia końcowe
  § 19. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.
  § 20. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1212
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1440 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne