A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXVII/147/2005 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 16 lutego 2005r.

  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 - o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003r , Nr 153 poz.1271 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 11 ust. 2 pkt 3 lit a, art.25, art.71 i art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 i Nr 96 poz. 874) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.873 z poźn.zm. z 2004r Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr XV/80/2004r Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 25 lutego 2004r w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

  „Sfera zadań publicznych realizowanych przez Gminę Skarżysko Kościelne obejmuje w szczególności, zadania zawarte w corocznie uchwalanym programie współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągania zysku oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego”


  2. w § 4 w pkt.2 – skreśla się kropkę po słowach Urząd Gminy i uzupełnia się o zapis

  „ i w gazecie o zasięgu lokalnym”.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1208
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1122 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne