A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • U C H W A Ł A Nr XXVI/136/04 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunk

  Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr.118 poz.1112 z póź. zm. z 2003r Nr.90 poz.844, Nr.137 poz.1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz.2081; z 2004r Nr 96 poz.959, Nr 179 poz.1845), zwanej dalej „Karta Nauczyciela” , w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź.zm. z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatki funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (tekst jedn. z 2000r Dz.U.Nr.39 poz.455 z poźn.zm. Dz.U.Nr 100 poz.1074; z 2001r Nr 52 poz.544; z 2002r. Nr 160 poz.1323; z 2003r. Nr 34 poz.286; z 2004r. Nr 74 poz.667 ) zwanym dalej „rozporządzeniem” .


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

  § 1.

  Uchwala się Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Traci moc uchwała Nr XVIII/117/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 września 2000r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXVI/136./04
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  Z dnia 30 grudnia 2004r

  PROJEKT

  Regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także za warunki pracy.


  Podstawa prawna:

  1. Art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844,; Nr 137 poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959, i Nr 179,poz. 1845).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie
  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Dz. U. Nr 100, poz.1074; z 2001r. Nr 52, poz 544; z 2002r. Nr 160, poz. 1323; z 2003r. Nr 34, poz.286 oraz z 2004r. Nr 74, poz. 667).

  ROZDZIAŁ I

  Postanowienia ogólne.

  § 1.


  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina,

  2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

  3) nauczycielu – należy rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki,

  4) w roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, przedszkola,
  placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

  5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

  6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

  7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.


  ROZDZIAŁ II

  Dodatek motywacyjny.

  § 2.

  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

  1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  a w szczególności:
  a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
  nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych,
  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
  z ich rodzicami,
  c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
  działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

  2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
  kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych pomocy szkolnych,
  e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
  f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

  3) Posiadanie (co najmniej) dobrej oceny pracy;

  4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
  Karty Nauczyciela, a w szczególności:
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
  c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
  d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

  § 3.

  1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły, przedszkola lub placówki
  stanowią 2% kwoty planowanej na jej wynagrodzenia zasadnicze.

  2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy
  i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

  3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznawania
  uwzględniając poziom spełniania warunków, ustala dyrektor, a w stosunku do
  dyrektora Wójt Gminy.

  4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  5. Poszczególne placówki w uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi
  opracują własny regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego z uwzględnie –
  niem postanowień zawartych w rozdziale II § 3.

  6. W ramach posiadanych przez Gminę środków finansowych Rada Gminy może
  ustalić wyższe średnie stawki dodatku motywacyjnego oraz zwiększyć jego
  maksymalną wysokość.
  ROZDZIAŁ III.

  Dodatek funkcyjny.

  § 4.

  1. Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole (placówce)
  potwierdzone w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej
  w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu.

  2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki
  kierownicze w zastępstwie.

  3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 , ustala się uwzględniając:
  wielkość szkoły, przedszkola, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej
  w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, warunki lokalowe ( stan
  techniczny budynków, liczbę obiektów, w których funkcjonuje szkoła, przedszkole)
  i środowiskowe , złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, wyniki
  pracy szkoły.

  4. Nauczycielowi o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny,
  a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.

  5. Nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu, na czas
  określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
  wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli
  odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, przedszkola określa Wójt Gminy
  w granicach określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu.

  7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrektora ustala dyrektor szkoły, placówki.

  8. Dodatek funkcyjny dla pozostałych nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze
  w szkole, przedszkolu , o których mowa w ust. 1 i 2 określa dyrektor placówki.

  § 5.

  1. Nauczycielom realizujących dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:
  1) wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i gimnazjum - 35,00 zł miesięcznie
  2) wychowawstwo klasy w przedszkolu (grupa 3- 5 lat) - 42,00 zł miesięcznie
  3) wychowawstwo klasy „O” ( grupa 6 – latków) – 45,00 zł miesięcznie
  4) funkcję opiekuna stażu - 15,00 zł miesięcznie

  2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając zakres
  i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor szkoły, przedszkola.

  § 6.

  1. Prawo do dodatku , o którym mowa w § 4 ust.1 i 2 oraz § 5 ust. 1 powstaje od
  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenia
  stanowiska kierowniczego, wychowawstwo klasy lub funkcji (opiekuna stażu), a jeżeli
  powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  2. Dodatki funkcyjne o których mowa w ust. 1 , nie przysługują w okresie
  nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia
  w okresie, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu) z innych powodów , a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  3. Otrzymanie dodatku , o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 , nie wyłącza prawa do otrzymania
  dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

  4. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą
  osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

  5. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną
  nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

  6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.  ROZDZIAŁ IV.

  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw.

  § 7.

  1. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć
  każdą godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzieloną
  w planie organizacyjnym szkoły powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
  godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela.

  2. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
  przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego - przez miesięczną liczbę
  godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
  ponadwymiarowych nauczyciela.

  3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem
  ust. 2, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane
  były zajęcia zgodne z programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.


  4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie
  art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
  zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się dzieląc
  przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę
  godzin realizowanego wymiaru godzin.
  5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.2 i 4, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

  6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
  przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć w środku tygodnia oraz za
  dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  7. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe z winy pracodawcy
  jest wypłacane jak za godziny ponadwymiarowe zrealizowane.

  8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową w tygodniach, w których
  przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
  wolne od pracy oraz w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
  w środku tygodnia , za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
  Liczba godzin ponadwymiarowych , za które przysługuje wynagrodzenie w tym tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

  9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  wypłaca się z dołu.


  ROZDZIAŁ V

  Inne składniki wynagrodzenia.

  § 8.

  1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach, którzy w dniu wolnym od pracy
  realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne
  i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego,
  przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny
  ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny

  2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
  pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nie
  przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

  ROZDZIAŁ VI.

  Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

  § 9.

  1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
  w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
  planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły , z tym że:
  1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
  2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

  2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

  3. Nagrody nauczycielom przyznają:
  1) ze środków , o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych,
  2) ze środków , o których mowa w ust. 1 pkt 2 Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych.


  § 10.

  1. Nagroda Wójta Gminy -Wójta przyznawana jest za:
  a) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  b) wdrażani innowacji pedagogicznych,
  c) zaangażowanie w remonty i inwestycje,
  d) dbałość o mienie szkoły, (placówki), polepszenie bazy dydaktycznej,
  e) zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla placówki,
  f) prawidłowe realizowanie planu finansowego szkoły (placówki),
  g) dobrą współpracę z rada pedagogiczną, rodzicami oraz środowiskami lokalnymi,
  h) inne osiągnięcia promujące szkołę (placówkę).

  2. Dyrektor szkoły (placówki) przyznaje nagrody dla nauczycieli w szczególności za:
  a) osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  b) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów i form nauczania,
  c) wyniki uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
  d) udział w różnych formach doskonalenia i dokształcania,
  e) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej oraz opiekę nad organizacjami uczniowskimi,
  f) inne osiągnięcia w pracy wychowawczej i dydaktycznej, które wpływają na dobre imię szkoły (placówki).

  § 11.

  Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków określa regulamin dyrektora szkoły (placówki) , (organu prowadzącego) ustalony w uzgodnieniu z zakładowymi
  organizacjami związkowymi.

  § 12.

  Nagrody o których mowa w § 11, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły (placówki) za zgodą Związku Nauczycielstwa Polskiego może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.


  ROZDZIAŁ VII.

  Dodatek za warunki pracy.

  § 13.

  1. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługują
  z tego tytułu dodatki.
  2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania z tego tytułu dodatku określają przepisy §6 § 7 rozporządzenia MEN.
  3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 uzależniona jest od:
  - stopnia trudności, uciążliwości oraz realizowanych prac lub zajęć,
  - wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.
  4. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie (tzw. zajęcia rewalidacyjno-
  wychowawcze) dziecka, zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego (orzeczenie
  poradni psychologiczno-pedagogicznej) przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki
  godzinowej za każdą przepracowaną godzinę (tzw. stawka godzinowa powiększona
  o 20%).
  5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.  ROZDZIAŁ VIII.

  Przepisy końcowe.

  § 14.


  Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Skarżysku Kościelnym.  Dnia 30 grudnia 2004r.

  Załącznik Nr 1
  do regulaminu wynagradzania
  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/136 /04
  Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004r.
  TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH  Lp Liczba oddziałów Dodatek funkcyjny miesięcznie
  1.
  2.
  3.
  4. Dyrektor szkoły lub placówki od 0 do 5 oddziałów
  Dyrektor szkoły lub placówki od 6 do 9 oddziałów
  Dyrektor szkoły lub placówki od 10do 16 oddziałów
  Dyrektor szkoły lub placówki od 17 i więcej oddziałów 400,00 zł
  500,00 zł
  600,00 zł
  800,00 zł
  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1159
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1194 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne